MIKSIKEse õppekava  1. - 6. klassile
Teisi töö- ja ainekavasid


Vajuta siia ja tutvu ka õppekava projektiga 7.-9. klassile

I KLASS

1. TEEMA: Per aspera ad astra
    Tsükli eesmärgid: Esimestel koolipäevadel tuleb lastel üksteistega tutvuda, kaaslastega harjuda, et kujuneks välja klassikollektiiv. See võib võtta mitu päeva. Siin on õpetajale heaks abimeheks nimemängud ja muud tutvumismängud. Mängulised elemendid aitavad kaasa klassi üheks meeskonnaks liitmisele.
Et kooliellu paremini sisse elada ja muutuda iseseisvamaks, tuleks uurida ka koolimaja, selle lähiümbrust ning kooliteed. Tähelepanu peaks pöörama liikluseeskirjadele, liiklemisega seotud ohtudele. Lisaks võivad koostöös valmida oma klassi käitumisreeglid. Võib korraldada ka väljasõidu teise kooli.
   Eesmärgiks on tutvustada lastele tähti põnevamal ja meeldejäävamal moel. Tsükli jooksul õpitakse kirjutama tähti.
Et tähed ja nende kuju paremini meelde jääksid, otsitakse, millele tähed sarnanevad. Suur tähtsus on laste fantaasial: nad mõtlevad välja, kuidas erineval viisil anda edasi tähekujusid (kehaga, pulgakestega jne.). Iga päev võiks vaatluse alla võtta ühe tähe. Tähestikku tuleks võtta kõik tähed. Seda eriti siis, kui hakatakse varakult võõrkeeli õppima. Võib küll olla nii, et antakse terve tähestik, aga võõrtähtede tundmist ja kirjutamist ei nõuta sedavõrd.
Liikudes ringi "fantaasia maailmas", on vajalik seda lastele ka teadvustada, et ei juhtuks olukorda, kus laps olematut tõelise pähe võtaks.

    Emakeel: määratletakse iga lapse algtase. Tutvutakse jutukese, lause, sõna ja selle tähendusega, sõna jaotumisega häälikuteks ning jõutakse sõnade häälimiseni (ja määratletakse sõnas kõlavate häälikute järjekord). Vesteldakse ja jutustatakse pildi järgi.
     Harjutatakse sõnu jaotama silpideks ja häälikuteks, häälikuid hääldamise järgi täis- ja kaashäälikuteks. Tutvutakse tähtedega kui häälikute märkimise vahenditega. Tekstivaatlusel avastatakse, et kahe ühesuguse tähega märgitud häälik kõlab sõnades pikemalt. Loetakse sõnu ja lühilauseid.
    Matemaatika: Tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite tundmaõppimine (ruut, kuup, ristkülik, risttahukas, kolmnurk, tetraeeder, ring, kera).
Arvude 1, 2, 3 nimetused ja järjestus. Numbrite 1 - 3 tundmaõppimine ja kirjutamine.

     Arvude 4 - 10 nimetused ja järjestus. Numbrite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 tundmine ja kirjutamine. Arvude 1- 10 võrdlemine.
Esemetevahelised seosed ja tunnused. Seosed: suurem - väiksem, paksem - õhem, pikem - lühem, laiem - kitsam, kõrgem - madalam, ees - taga, ülal - all, paremal - vasakul.
Esemete ja nähtuste järjestamine suuruse, asendi ja ajatunnuse järgi.

2.  TEEMA: Perekond ja kodu
    Tsükli eesmärgid: Teemaring tutvustab lastele nii omaseid, kodu ja pere probleeme. Järk-järgult liiguvad lapsed endale tuttavast keskkonnast, kodust väljapoole kuni kodumaa ja rahva tundmiseni. Lisaks tutvutakse kalendri, aastaaegade ja kellaga.
    Emakeel: Tutvutakse täis- ja kaashäälikuühendiga ning saadakse teada, et neis ei kirjutata kaht ühesugust tähte kõrvuti. Asutakse harjutama pikema lihttäishääliku kirjas märkimist. Alustatakse üleminekut normaalteksti (suured ja väikesed tähed) lugemisele. Tekstivaatluste abil tutvutakse lause piiritlemisega ja nimede kirjutamisega. Tutvutakse liitsõna kui kahest iseseisvast sõnast moodustunud sõnaga.
    Matemaatika: Arvud kahekümneni. Arvude järjestamine ja võrdlemine. Arvude 2 - 10 koostis. Märkide + ja - kasutuselevõtt. Liitmine 6-piires.
Hulga tunnus, selle sõnastamine. Hulga diagramm.

3. TEEMA: Kohvik
   Tsükli eesmärgid: Teemaringis tutvustatakse lapsi erinevate söögikohtade ja söömiskultuuridega ning antakse arusaam sellest, kuidas organiseerida erinevat liiki kohvikute tööd ning mida on vaja selleks, et kohvikut käigus hoida. Teemas on põhirõhk laste algatusvõimel ja koostöö arendamisel. Lapsed õpivad ka tundma viisakaid käitumisreegleid ja lauakombeid. Nad õpivad kasutama raha tehes oste oma kohviku jaoks.
Teemaringile võib läheneda ka nii, et asutakse koheselt organiseerima kohvikut. Sellest lähtuvalt lahendatakse ka muud probleemid: sisustus, teenindus jne. Kuna teemaringi käsitlus lõppeb jõulude ajal, võiks selle lõpetada lastevanematele korraldatud õhtuga, kus töötab ka laste organiseeritud päris kohvik.
   Emakeel: lisandub tutvumine ka pikema lihtkaashääliku märkimisega ning harjutatakse hääliku pikkuse muutmist ja avastatakse sellest tulenev sõna tähenduse muutumine. Meenutatakse b-tähe kasutamist tegevust näitavate sõnade (teeb-sõnade) lõpus ning alustatakse harjutamist.
   Matemaatika: Liitmine ja lahutamine 10-piires. Arvud sajani. Arvude järjestamine ja võrdlemine.

4. TEEMA: Elutu maailm
    Tsükli eesmärgid: Teadus algab küsimisest. Elutut maailma tutvustav õppetsükkel näitab lastele kätte viisid, kuidas leida vastused oma küsimustele ja avab lastele teed teadusliku maailmapildi juurde.
Et midagi tundma õppida, võib uurida mudeleid, mis asjadele sarnanevad. Mudeleid võib teha kõikidele asjadele. Lapsed saavad teada, millest tekivad öö ja päev ning aastaajad, millised on mandrid ja saared ning veekogud maakeral , millest koosneb maapind.
    Emakeel: toimub üleminek sõnahaaval lugemiselt lause lugemisele. Hakatakse tähelepanu pöörama küsimuste (Kes? Mis?) esitamisele elusolendite ja asjade kohta. Aktiivsema tähelepanu alla võetakse sulghääliku märkimine kirjas.
    Matemaatika: Liitmine ja lahutamine 10-piires. Tekstülesannete koostamine ja lahendamine.

5. TEEMA: Minu loomaaed
   Tsükli eesmärgid: Teema õpetab lapsi loomi liigitama, minnes samm-sammult edasi lastele tuntud asjadest tundmatuteni. Lapsed õpivad mõistma, mille poolest erinevad elusolendid eluta asjadest.
Tsükli algul on lastel võimalus liigitada loomi oma äranägemise järgi, tehes loomaaia plaani. Mängides loomaaeda, hakkavad lapsed arutlema, mida vajavad nende loomaaia loomad (elupaigad, toit, kaaslased järglaste saamiseks). Nii hakkavad nad paremini aru saama mõistetest: imetaja, kala, kahepaikne, lind, roomaja. Tsükli lõpus saavad lapsed liigitada loomi uute teadmiste baasil, mängides mõistatamismängu ja esitades üksteisele küsimusi.
   Emakeel: Vaadeldakse lausetes neid sõnu, mis vastavad küsimustele mida teeb? mida teevad? ja jälgitakse nende sõnade lõpus olevaid tähti, h ja j kirjutamist enam esinevate sõnade alguses.
    Matemaatika: Liitmine ja lahutamine täiskümnestega 100-piires. Võrratused ja võrdused. Märkide <, >, = kasutamine kahe arvu võrdlustulemuste kirjapanekul, nende lugemine ja kirjutamine.
Arvurida, järgarvud, arvu asukoht reas. Järgarvsõnade kasutamine. Paaris- ja paaritud arvud.

6. TEEMA: Mina ise.
   Tsükli eesmärgid: Õppetsükkel on jätkuks loomi tutvustavale teemaringile ning selles saavad lapsed teada, mida on inimestel ühist loomadega ja mille poolest inimesed ja loomad erinevad. Lapsed õpivad vaatlema ja oma vaatlustulemusi kirja panema uurides iseenda, oma kaaslaste ja pereliikmete välimust.
Lapsed saavad teada, mismoodi toimub kasvamine ja areng elu jooksul, ning miks lapsed on kõik üksteisest erinevad, kuid sarnanevad oma vanematega. Tsükli teises osas õpivad lapsed tundma, kuidas talitleb nende organism (luustik, seedimine, hingamine ja vereringe, aju töötamine).
   Emakeel: Jätkub eelmiste teemade puhul alanud töö (häälikupikkuse õigekiri jt.). Tutvutakse sõnade on, ja, ma, mul, kes jt. õigekirjaga.
   Matemaatika: Liitmine ja lahutamine täiskümnetega, võrratused ja võrdused, arvurida, järgarvud. (vt. 6. teema matemaatika osa).

7. TEEMA: Muistendid ja muinasjutud
   Tsükli eesmärgid: Teemaringi eesmärgiks on äratada lastes huvi lugemise vastu . Et selles vanuses lastel on suur huvi asjade saamisloo vastu , on teemasse valitud mitmesuguseid tekkemuistendeid, andmaks lastele aimu, et iga asja kohta võib olla erinevaid arvamusi. Teemas tutvustatakse lastele tekkemuistendeid, muistendeid loomadest ja muinasjutt-muistendeid. Õpitakse ise mingi eseme või nähtuse tekke kohta lugusid kirja panema, neid dramatiseerima ja lugudele lõppe mõtlema.
   Emakeel: Pööratakse enam tähelepanu nii teksti struktuurielementidele (pealkiri, lõik, taandrida jt.) kui ka mõtte otsesele või kaudsele väljendusele (mõistatus, rahvatarkus, vanasõna). Jätkuvad õigekirjaharjutused.
    Matemaatika: Liitmine 20-piires üleminekuta ühest kümnest teise. Tutvumine ajaühikutega: minut, tund, päev, sajand. Kella tundmine (täistund, 1/2, ¼, ¾ ) .

8. TEEMA: Taimeriik
    Tsükli eesmärgid: Taimi tutvustav teema annab algteadmised taimede ehitusest ja eluvajadustest. Tsükli lõpul peab laps teadma, millised on taime osad ja milleks neid tarvis on. Räägitakse ka taimeriigi erinevatest vormidest.
Teemaderingis õpivad lapsed liigitama mitmekesist taimeriiki mitmete tunnuste alusel.
Kogu tsükli vältel saavad lapsed olla "näppudega mullas", kasvatades seemnest taimi, idandades oksi ja sibulaid, vaadeldes ja paljundades toalilli. Tehakse ka lihtne herbaarium.
    Emakeel: Korratakse aasta vältel õpitut ja harjutatut. Õpitakse kirjutama õnnitluskaarti. Pööratakse tähelepanu liitsõna õigekirjale.
   Matemaatika: Lahutamine 20-piires üleminekuta. Ümbritsevate esemete pikkuse, laiuse ja kõrguse mõõtmine. Mõõtmistulemuse väljendamine arvude abil. Sirglõikude joonestamine, mõõtmine. Tutvumine pikkusühikuga meeter. Kujutluse loomine kilogrammist ja liitrist.

II KLASS     (vt ka 1. poolaasta - teema + emakeel, matemaatika + käsitöö)

1 TEEMA: Dinosaurused
   Tsükli eesmärk: Teadvustada, et tänapäeval elavad olendid erinevad mineviku loomadest ja taimedest. Väljasuremine võib tabada ka tänapäeva elusolendeid. Kas saame väljasuremist peatada. Teemaringi eesmärk on panna laps uurima. Teemaring õpetab informatsiooni kogumist, vaatlemist ja sünteesimist ning probleemide lahendamist.
    Emakeel: Pööratakse tähelepanu liitsõnadele kui lugemisraskusi valmistavatele sõnadele tekstis ja nende õigekirjale liituvate sõnade piiril. Kordavalt harjutatakse häälikuühendite leidmist ja lihthäälikute pikkuse määratlemist, tehakse kirjatehnilisi harjutusi.

Lause piiritlemine. Jutumärgid pealkirjades.
    Matemaatika: Arvu 0 liitmine ja lahutamine. Mõisted: liidetav, summa, vähendaja, vähendatav, vahe, arvude võrdlemine ja järjestamine.
Liitmine ja lahutamine 20-piires. Liitmise ja lahutamise seos. Tekstülesannete lahendamine. Liitmistabeli (liitmise põhitehted) päheõppimine.

2. TEEMA: Joostes läbi aja
   Tsükli eesmärk: See teema on loomulikuks jätkuks aja ja arengu teemale, mis algab osaga "Dinosaurused". Iga nädal viib lapsed uude ajajärku - inimese tekkimine, kiviaeg, vanaaeg, keskaeg ja 18. sajand. Tuleb vaid rõhutada, et aeg ei hüppa, vaid liigub sujuvalt. Inimesed ei ole täiuslikud ega saa lõpuni aru kõikidest protsessidest, mis maailmas toimuvad. Õpetades lastele evolutsiooniteooriat, peaks meeles pidama, et see on kõigest teooria. Kui aga selgub, et see või mõni teine teaduslik arusaam ei pea paika, siis maailm sellest veel ei muutu.
    Emakeel: on eriline tähelepanu pööratud sõnavaralisele tööle, kuna esineb väga palju täpsustamist vajavaid mõisteid ja termineid. Harjutatakse lugemistehnikat. On lisatud ka temaatiliselt seonduvaid kergemaid tekste nende jaoks, kellele lugemine tekitab veel raskusi. Harjutatakse häälikuühendi ja lihthääliku õigekirja. Teemalehtede täitmisele peaks eelnema ühine arutelu (nii sisu kui õigekirja osas) ja kirjutamine tahvlile, et lastel oleks võimalik kasutada ärakirja.
    Matemaatika:  Liitmine ja lahutamine 20-piires üleminekuga teise kümnesse, sirkel, täisnurk, ristkülik, ruut. Mõõtmisülesanded. Ringjoon, ring. Arvude võrdlemine. Liitmise vahetuvuse seadus. Lahutamine liitmise pöördtehe. Vahede tabel. Lahutamine üleminekuga.
Rooma numbrite tutvustamine.

3. TEEMA: Oleme üksteisega seotud
   Tsükli eesmärk: Teemaringis loevad lapsed järk-järgult A. Lindgreni raamatut "Karlsson Katuselt" ja harutavad raamatus ette tulnud probleeme. Lapsed saavad harjutada koos lugemist ja jutustamist. Teemaring õpetab lapsi tegema koostööd ja kogema, missugust kasu me kõik sellest saame, kui oma erimeelsused ületame ja koos tegutseme. Eesmärk on aidata lapsi hakkama saada igapäevaelu rõõmude ja muredega, mis meid kõiki ümbritsevad. Õpetama neid mitte ainult rõõmudele, vaid ka probleemidele otsa vaatama, sest iga probleem peidab endas lahendust.
    Emakeel: Arendatakse lugemisoskust, harjutatakse loetud teksti oma sõnadega edasiandmist, loetud teksti liigendamist ja teksti analüüsimist.
Teema käsitlemine toetub A. Lindgreni lasteraamatule "Väikevend ja Karlsson katuselt". Paralleelselt tutvutakse ja vaadeldakse-arutletakse raamatuga suhtlemise probleeme ja sündmustikust tulenevaid ning igapäevaelus asetleidvaid olukordi.
Tehakse keele ja väljendusoskuse harjutusi ja loovtöid.

H-sõna algul. Kellega? millega? Nimede õigekirjutus.
   Matemaatika: Tähti sisaldavate võrduste ja võrratuste lahendamine; arvud kuni 1 000-ni. Arvude ehitus: ühelised, kümnelised, sajalised, tuhandelised. Täht arvu tähisena. Liitmine ja lahutamine täiskümnete ja -sadadega 10 00-piires.

4. TEEMA: Täna mängime elu
   Tsükli eesmärk: Näidendi " Kaksteist kuud" õppimine ja mängimine annab lastele hea võimaluse tutvuda otsese kõne, küsi- ja hüüdlausete ja teiste lause algus- ja lõpumärkidega ning kujundada välja ilmeka kõnelemise oskus ning harjutada esinemisjulgust.
Kui näidendi ettekanne jõulude ajal hästi ei õnnestu, aga lapsed on eelpool toodud eesmärkide suunas edasi arenenud, on teemaring ikkagi oma eesmärgi saavutanud.
    Emakeel: Kogu tsükkel kannab emakeeleõpetuslikku iseloomu. Eelnimetatule lisaks süvendatakse olustikulistes situatsioonides vestlemise, jutukese põhjal dialoogi koostamise ja dialoogi lugemise oskust.

Silp. Silbitamine.
Õpitakse kirjutama aadressi ja kujundama jõulukaarte.
    Matemaatika: Kahekohaliste arvude ehitus üheliste ja täiskümnete summana.
Ajaühikud: aasta, kuu, nädal. Arvude võrdlemine ja järjestamine.
Kroon ja sent. Ühekohalise arvu liitmine kahekohalisele arvule ja lahutamine kahekohalisest arvust. Liitmine ja lahutamine üleminekuga täiskümnetest.  

5. TEEMA: Köögiteadus
   Tsükli eesmärgid: Lihtsa teadusega kohtumiseks on köök lapsele õige paik. Siin ei muutu füüsika ja keemia avastamine igavaks- esimeste mõõtmisoskuste omandamine on mõtestatud ja vajalik, segamine ning külma ja kuumaga katsetamine toob juurde põnevust ja arendab elulisi oskusi. Köögis toimetades saab välja kujundada tervislikke harjumusi aga ka arendada maitse ja ilumeelt ning fantaasiat. Lapsed õpivad mõistma, et ümbritsev maailm koosneb ainest. Ainet saab vaadelda, kirjeldada ja klassifitseerida. Aine võib olla tahkes, vedelas või gaasilises olekus ning minna temperatuuri mõjul ühest olekust teise. Soojus võib muuta ainete keemilist ehitust. Aineid saab segada ja mõõta.
Köögiteaduses vajalikud katsevahendid on lihtsad ja kättesaadavad. Paljud asjad võivad lapsed ise kodudest kaasa tuua. Tunde saab läbi viia nii köögis kui ka klassis.
Arendatavad oskused: vaatlus-, liigitamis-, võrdlemis-, hindamis- ja kirjeldamisoskus, loovus probleemide lahendamisel.
    Emakeel: loetakse suures osas teabeteksti, sealt hangitud infot kasutatakse tekstiloomes, vaadeldakse ja harjutatakse koma kasutamist et ja kuid ees. Kordavalt harjutatakse omadussõnade kasutamist seoses küsimusega "Missugune ese on?". Vaatluse alla võetakse mõõtühikute (ka olmes kasutatavate) ja nende lühendite õigekiri, mida ka mõningal määral harjutatakse. Kordamisena on enam tähelepanu sulghäälikute õigekirjal ja sõnaalgulisel nõrgal sulghäälikul (g, b, d).Teeb-sõnad.
Matemaatika: Korrapärased hulknurgad ja hulktahukad, prisma, püramiid, kuup, silinder, koonus ja nende ruumalade võrdlemine. Täht arvu tähisena.
Hulknurga tipud, küljed, nurgad, täisnurk .Mõõtühikud: cm, dm, m, km, g, kg, l ja mõõtmine.

6. TEEMA: Meeled, meie uks maailma
   Tsükli eesmärk: Kõike, mis inimesi ümbritseb, saab tajuda vaid meelte kaudu. Inimese meeled võtavad vastu valgus-, heli- ja soojusimpulsse ning moodustavad saadud teadete arvel tervikliku maailmapildi. Nii muutub lihtsate füüsikatõdede õppimine laste jaoks mõtestatuks.
Nägemismeel eristab valgust ja värve. Lapsed uurivad, kuidas inimesed näevad ning millised omadused on valgusel. Kõrvadega eristavad inimesed helisid. Lapsed uurivad, millest tekivad helid ja kuidas me saame ise helisid teha. Peale nägemise ja kuulmise on inimesele tähtsad ka kompimismeel, maitsmis- ja haistmismeel. Lapsed uurivad, kuidas töötavad need meeled.
    Emakeel: harjutatakse kirjaliku tööjuhise mõistmist ja töötamist selle järgi. Harjutatakse laus- ja tekstiloomet, koma kasutamist (lisandus koma kasutamine sest ees), tutvutakse termini tegusõna tähendusega ja võetakse termin kasutusele. Harjutatakse tegusõna (mida teevad?) õigekirja koos (nimisõna mitmuse lõpu) -d õigekirja kordamisega.

Sk, sp, st õigekiri. H-sõna algul. Ühesilbilised sõnad (ma, sa, ta jne).
    Matemaatika: Tekstülesanded, koostamine ja lahendamine, 1-tehtelised ülesanded, võrratus. Aja arvutused kella ja kalendri järgi.

7. TEEMA: Ajakirjaniku leib
   Tsükli eesmärk: Tsükli jooksul uurivad lapsed, kuidas sünnivad ajalehed ja ajakirjad. Nad annavad tsükli lõpul meeskonnatööna välja käsitsi kirjutatud ja illustreeritud ajakirja. Seega saavad lapsed harjutada intervjueerimist, jutukeste koostamist ning saavad ka väga palju harjutada ilukirja.
Teemaringi eesmärgiks on arendada selliseid oskusi nagu kriitiline mõtlemine, üldistamine, liigitamine; oskust eristada olulist ebaolulisest.
    Emakeel: Harjutatakse võõra teksti lugemist, teksti jaotamist osadeks, osadest olulise leidmist ja osade pealkirjastamist. Kirjutatakse lühitekste, jätkuvad tegusõnaga seotud vaatlused ja harjutused (vaadeldakse pöördelõppe olevikus ja lihtminevikus ning seotakse isikulised asesõnad tegusõnadega). Tutvutakse termini nimisõna tähendusega ja võetakse termin kasutusele. Korratakse tähestikku ja tutvutakse tähestikulise järjekorra kasutamisega nimistutes (n. raamatukogus).
   Matemaatika: Korrutamine ja jagamine 20-piires. Korrutamise ja jagamise seos.

8. TEEMA: Linnulennul üle Eestimaa
    Tsükli eesmärk: Milline on minu kodumaa? Kus ta asub ja milline on siinne loodus? Hea on neile küsimustele vastata ühtse õppetsükli raames. Kõigepealt õpivad lapsed tundma Eesti geograafiat ja lihtsaid põhitõdesid plaanidest, kaartidest ning ilmakaartest. Kuna maad kujutatakse kaartidel justkui linnulennul nähtuna , siis on geograafia õppimine seostatud rändlindude eluga.
Õppetsükli teises osas tutvustatakse tähtsamaid biotoope - metsa, sood ja raba. Lapsed saavad teada, millised taimed seal kasvavad ja kes seal elavad. Et kõik paremini selgeks saaks, koostavad lapsed ise uurimusi lindudest, loomadest ja taimedest ning uurivad tsükli lõpus ka tegelikku metsa ja niitu väliekskursioonil.
    Emakeel: Harjutatakse lugemist tegusõna pööret muutes ja aega vahetades. Korratakse olulisemaid õigekirjareegleid, sh. nimede kirjutamist, jätkuvad kava koostamise harjutused.
    Matemaatika: Korrutamine ja jagamine 20-piires. Tekstülesannete koostamine ja lahendamine.

III KLASS

1. TEEMA: Läki kalale!
   Tsükli eesmärk: Õppetsükli jooksul tutvutakse lähemalt eluga veekogus. Et vee-elustiku õppimine ka poistele huvi pakuks, siis võib paljusid teemasid seostada kalapüüdmisega. Võimalusel külastatakse veekogu või ehitatakse koolile akvaarium.
Tsükli jooksul õpivad lapsed tundma erinevaid tiigi asukaid ja hakkavad aru saama ka seostest, mis valitsevad tiigi taimeriigi ja loomariigi vahel. Seejärel õpitakse tundma ka elusolendeid erinevates merevööndites. Ookean pakub oma rikkustega lastele palju põnevust, eriti, kui näidata lisamaterjalina palju pilte.
    Emakeel: on eelkõige kordamisaeg, mil tuletatakse meelde põhilisi asju I ja II klassis õpitust. Seda saab teha suures osas olemasolevate teematekstide baasil ja harjutustena emakeele töölehtedel. Ka matemaatika tekstülesandeid on hea kasutada tekstide iseloomulike tunnuste vaatlemiseks ja harjutusteks (ülesannetest jutustuseks, dialoogiks jms.). Peetakse silmas teksti õiget ja ladusat lugemist ning õigekirja.
Emakeelealase töö osa moodustavad ka kõik teemajärgsed lünkade täitmised ja oma arvamuste avaldamised (korralikud laused, käekiri, lause piiritlemine, õiged lõpumärgid, eelnev suuline läbiarutamine ja sõnastuse täpsustamine). Oluline on harjumuse kujunemine tahta teada saada iga tundmata sõna tähendus ning kasutada uusi sõnu teistes seostes. Korratakse sõnade silbitamist ja määratletakse poolitamise põhiviisid. Määratletakse j ja silbi suhe. Kirjatehnilised harjutused on suunatud toetama lapse individuaalse käekirja väljakujunemist. Suureneb iseseisvate loovtööde osa (lähteks pilt, antud sõnad, isiklik kogemus vms.). Pööratakse tähelepanu õpilaspäeviku täitmisele.

Häälikuühendi õigekirja reegel, ainsus-mitmus, küsimuste esitamine sõnade kohta, liitsõna, häälikupikkuse määramine, nimede kirjutamine
    Matemaatika: Liidetav, summa, vähendatav, vähendaja, vahe. Liitmine ja lahutamine üleminekuga täiskümnetest; avaldis; sulgude kasutamine avaldises; võrdused ja võrratused; ühe ja kahetehtelised tekstülesanded.

2. TEEMA: Mängime ilmajaama
   Tsükli eesmärk: Ilmal on väga tähtis osa inimeste elus. Ilma järgi seavad inimesed oma tegusid ja toimetusi, ilm mõjutab ka meie tuju. Harilikult kuulame me ilmateadet raadiost või televiisorist. Selles õppetsüklis saavad lapsed ilma vaatlemisest ja ennustamisest rohkem teada. Nad õpivad mõistma, kuidas töötavad ilma ennustamise seadmed ja saavad neid ka ise valmistada, ning nendega ilma parameetreid mõõta. Ilma vaatlemine õpetab lastele järjekindlust ja vaatlusoskuseid. Tähtis on ka oskus oma vaatluseid kirja panna ning analüüsida.
    Emakeel: on lugemisharjutused suunatud piltliku väljenduse mõistmisele, pööratakse tähelepanu pikema täishääliku järel oleva sulghääliku õigekirjale (eite-taati - juhud). Loovülesannetena lisanduvad fantaasia- ja päevikuvormis lugude ning teemaga määratletud kirjelduste kirjutamine.

Ma, sa, ta, me, te, nad, kel, sel jne. õigekiri
    Matemaatika: Negatiivsed arvud. Temperatuuri arvutamine. Korrutamine, tegur, korrutis; korrutustabel (korrutamine 20-piires), korrutamise kommutatiivsus; jagamine, jagatav, jagaja, jagatis; ühe- ja kahekohaliste arvude jagamine ühekohalise arvuga. Kirjalik liitmine ja lahutamine.

3. TEEMA: Kuidas hoida maad
   Tsükli eesmärk: Ökoloogilise maailmapildi tekkimine peaks toimuma juba lapsepõlves. Siis võivad lapsed kujundada endas teadlikke hoiakuid ja harjumusi säästlikuma eluviisi suhtes. Õppetsükkel võtab kokku laste teadmised maast, veest ja õhust ning õpetab lastele loodushoidlikku elustiili. On palju asju, mida lapsed saavad ka ise ära teha, et muutuks kaasinimeste mõtteviis.
    Emakeel: Jätkuvad harjutused häälikuortograafia omandamiseks, lausest kindlatele küsimustele (kes? mis? kelle? mille? keda? mida? kus? kuhu? missugune?) vastavate sõnade leidmiseks ja ise samade küsimuste esitamiseks. Avardub lauses koma kasutamise harjutamine (aga, kes, kuhu, et).

Tegusõna olevik ja minevik. Algustähe ortograafia. ht, hk õigekiri. Poolitamine.
   Matemaatika: Tehte puuduva komponendi leidmine korrutamisel ja jagamisel; lihtsamate võrduste lahendamine.
Korrutamine ja jagamine 6-, 7-, 8-, 9-, 1-,10-, 0-ga. Tehted muutujatega. Avaldis.

4. TEEMA: Rahvakunst
   Tsükli eesmärk: Teemaringi eesmärgiks on õppida nägema ja tundma ilu endas ning enda ümber. Tutvuda meie esivanemate-aegsete rahvalaulude ja -pillidega. Õppida hindama ja austama minevikupärandit. Rahvalaulude osas õppida ka ise värsse sepitsema (riimuvad sõnad, samatähenduslikud sõnad). Tuletada meelde teksti silbitamist lauludele vajaliku rütmi saamiseks. Uurida rahvuslikke mustreid. Õppida tundma muusika erinevaid väljendusvahendeid ja liike. Meisterdada ise lihtsamaid pille. Tutvuda laulupidude ajalooga, õppida lihtsamaid rahvatantse.
    Emakeel: Lugemisel selgitatakse pala peamõtet ja peidetud mõtet, leitakse tekstist sama või ligilähedase tähendusega ja vastandsõnu ning kasutatakse neid oma lausetes. Tutvutakse lihtlausega, aluse ja öeldisega. Pööratakse tähelepanu õpilaspäeviku korrektsele täitmisele. Vaadeldakse raamatupealkirjade ja ajalehenimede kirjutamise viisi. Koostatakse muinasjuttu-muistendit. Arutletakse lugemispäeviku pidamise eri võimalusi. Korratakse tähestikku ja õpitakse pähe, harjutatakse nimekirjade koostamist tähestikulises järjekorras.

Silbitamine. Alus, öeldis.
   Matemaatika: Murdjoon, hulknurk, ringjoon, ring, tetraeeder ja oktaeeder. Praktilised tööd.
Murrud ½, 1/3, ¼, 1/5.

5. TEEMA: Jõud ja liikumine
   Tsükli eesmärk: Teemas tutvustatakse lapsi jõududega, mis panevad asjad liikuma. Tutvustatakse looduses olemasolevaid jõude - gravitatsiooni, magnetjõudu, hõõrdejõudu, inertsi ja tehakse lihtsaid katseseadeldisi. Uuritakse ka lihtsaid ja keerulisi masinaid ja nende tööpõhimõtteid (kang, kaldtee, vints, ratas, kruvi) ja proovitakse iseseisvalt leiutada mõnda masinat.
Tsükli teises osas uuritakse jõude, mis panevad liikuma inimkeha. Vaadeldakse skeletti, liigeseid ja lihaseid ning uuritakse, mida on vaja teha, et inimene oleks tugev ja hea rühiga.
    Emakeel: Jätkatakse (õpetaja abiga) kava koostamise, tekstist liht- ja liitlausete äratundmise ja lihtlause laiendamise harjutusi. Vaadeldakse, kuidas on lihtlaused ühendatud liitlauseks, määratletakse liitumiskoht. Jätkatakse kindlate sidesõnade ees koma kasutamise harjutusi (lisandub siis).
Täpsustatakse teemaga seotud eelmõisteid ja määratletakse terminite võimalikult täpsed tähendused.
    Matemaatika: Summa korrutamine ja jagamine arvuga. Kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine ühe- ja kahekohalise arvuga. Tekstülesannete koostamine ja lahendamine. Arvu 100 ja 1 000 kordsed, nende lugemine ja kirjutamine.

6. TEEMA: Sihid silmapiiril
   Tsükli eesmärk: Kooligeograafia üks olulisi iseärasusi on eri valdkondadest pärinevate teadmiste integreerimine - looduse, inimese ja ühiskonna läbipõimuv käsitlemine.
Õppetsükkel "Sihid silmapiiril" jätkab maateaduse algtõdede õpetamist, mis said alguse Eesti geograafia käsitlemisega teemas "Linnulennul üle Eestimaa".
Lapsed avastavad selle teema jooksul enda jaoks maailma mandrid, õppides ühtlasi tundma ka nende avastusloo tähtsamaid etappe. Kõikide mandrite kohta saavad nad algteadmised loodusoludest ja tähtsamatest geograafilistest punktidest. Oma teadmiste täiendamiseks koostavad nad ise maailma maade kaardi. Sinna võib kanda teadmisi nii inimestest, avastusretkedest kui ka loodusoludest, taimedest ja loomadest.
Õppetsükkel täiendab teadmisi kaardiõpetusest - lapsed saavad teada, kuidas kasutada erinevaid kaarte, kuidas orienteeruda gloobusel ja kaardil ning määrata kaardil geograafilisi koordinaate.
    Emakeel: Koostatakse teemajutukesi, sõnastatakse kavapunkte küsimustena, moodustatakse lihtlausetest liitlauseid, lisatakse senistele koma järel kasutatavatele sidesõnadele sidesõna kuhu. Laiendatakse küsimuste esitamist lause sõnade kohta (kellega? millega?)

Võrdlemine (kui, nagu).

   Matemaatika: Täissadade võrdlemine. Liitmine ja lahutamine 1 000 -10 000-ni. Muutuja kasutamine avaldistes, võrdustes ja võrratustes. Arvutused tabelis. Võrduste põhjendamine liitmise ja lahutamise abil. Tekstülesannete koostamine ja lahendamine.

7. TEEMA: Miks me naerame?
    Tsükli eesmärk: Lapsed armastavad naerda ja panna teisi naerma. Selles õppetsüklis uurivad lapsed nalju ja huumorit ning seda, kuidas saab inimesi naerma panna. Lapsi tutvustatakse iga teemaga lugedes jutte ja vaadates pilte või kuulates laule. Järgnevalt saavad lapsed väljendada oma elamusi, tundeid ja ideid, mida loetu neis äratas. Lapsi õhutatakse uurima, millisel viisil autor on huumori või nalja loonud.
Teema arendab lastes jutustamisoskust ja õpetab neid kohandama tekste erinevateks eesmärkideks (erinevad kuulajad, jne.). Lastel avaneb võimalus kirjutada naljajutte, luuletusi ja vemmalvärsse ning joonistada naljapilte. Naer võib tulla südamest, ta võib olla heatahtlik, aga ka kuri.
    Emakeel: Korratakse kinnistamise eesmärgil õigekirjutuse põhijuhiseid, kirjavahemärkide ja poolitamise kasutamist, jutukese koostamise oskust pildiseeria või tugisõnade põhjal, sõnade otsese ja piltliku tähenduse eristamist, on võimalik oma naljaraamatu koostamine.

Lauseliigid - küsi-, hüüd- ja jutustav lause.
   Matemaatika: Kolmekohalise arvu kirjutamine summana, mille liidetavateks on täissajad, täiskümned ja ühelised.
Neljakohalise arvu kirjutamine summana, mille liidetavateks on täistuhanded, täissajad, täiskümned ja ühelised.
Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000-piires.

8. TEEMA: Talu
Tsükli eesmärk: Lapsed saavad tsükli vältel teadmisi elust maal.
Tegevus toimub mõttelise külaskäiguna tallu.
Uuritakse, mida talus kasvatatakse, mida kätkeb endas loomakasvatus ja taimekasvatus. Lapsed võivad küsida iga põllumajanduse valdkonna kohta ning õpetaja saab juhtida tundi nii, et igale küsimusele saadaks vastus. Iga asja kohta saab mõelda nii või teisiti - teemaringis võiks õpetaja suunata lapsi kriitiliselt mõtlema.
   Emakeel: töötamine teabetekstiga eakohaste tööjuhiste alusel; õpetaja suunamisel kirja kirjutamine ja paigutamine paberil; etteütlused. Emakeeles korratakse kolme esimese kooliaasta jooksul omandatut, kasutatakse seda teemast tulenevate kirjalike tööde puhul.
    Matemaatika: Liitmine ja lahutamine 10 000-piires; ajaarvutamisülesanded; pikkusmõõdud; massiühikud. Nimega arvude kasutamine arvutus- ja tekstülesannetes. Kordamine.


IV KLASS

1.TEEMA: Kosmos
   Tsükli eesmärk: Tutvustada lastele meid ümbritsevat Universumit. Lapsed saavad teada, kuidas uuritakse meie Päikesesüsteemi. Teadmised kosmosest omandatakse laste iseseisva otsimistöö käigus, püüdes neis välja kujundada oskust leida infot kasutades erinevaid teabeallikaid - raamatuid, Internetti, arutelu.
    Emakeel: Keel. Emakeel. Keele sõnavara rikastamine. Häälikuõpetus: Eesti keele häälikud, nende liigitamine, sõnamängud jne. Sõna koosneb silpidest. Silbitamine ja poolitamine. Hääliku pikkus.
    Matemaatika: Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise põhiülesanded 100-piires (peast ja kirjalikul arvutamisel).
Tehete komponentide nimetused liitmisel, lahutamisel, korrutamisel ja jagamisel.
Tekstülesannete lahendamise algoritm. Tähe arvväärtus. Lihtsamad kirjaliku liitmise ja lahutamise juhud 10 000-piires.
Tehete järjekord ja sulud. Liitmise ja korrutamise vahetuvus- ja ühenduvusomadused. Summa ja vahe lahutamine arvust.
Summa korrutamine ja jagamine arvuga.

2.TEEMA: Olid ajad …
   Tsükli eesmärk: Uuritakse, milline oli elu erinevatel kümnenditel (50-80-ndatel aastatel). Eesmärk on õppida esitama küsimusi, otsima materjali ja tegema üldistusi. Õppetsükkel aitab tekitada sidemeid vanemate ja laste vahel ning annab lastele võimaluse mõista, milline oli tema vanemate noorusaeg. Harjutatakse rühmatööd. Klass koostab iseseisva tööplaani, uurimaks möödunud kümnendeid. Tsükli lõpuks toimub stiilipidu
   Emakeel: Hääliku pikkus ja ühesilbiliste sõnade õigekiri. Sulghääliku pikkus. Häälik ja täht. Tähestik. ÕS-i kasutamine ja praktilised tööd tähestikuga. Näit. nimistute koostamine. Võõrsõnad (võõrhäälikud ja tähed). Lõik, sissejuhatus, põhiosa ja lõpetus. Jutu kirjutamine antud teemal.
   Matemaatika: Mõõtühikud (pikkus-, massi-, raha-, aja ja pindalaühikud) ning nendevahelised seosed. Ruudu ja ristküliku ümbermõõt. Esemete pindalade võrdlemine ja ruudu ning ristküliku pindala arvutamine. Tekstülesanded kiiruse, aja ja teepikkuse arvutamiseks. Naturaalarvud miljonini ja nende koostis.

3.TEEMA: Maakera tulerõngas
   Tsükli eesmärk: tutvustada geoloogilisi probleeme, mis puudutavad Maad. Uuritakse maakera siseehitust ja pinnavormide tekkepõhjusi. Tutvutakse kivimite ja nende tekkega. Saadakse teadmisi Maa geoloogilisest minevikust. Õpitakse tundma Eestimaa geoloogilist ajalugu. Tutvutakse maavaradega ning ökoloogiliste probleemidega maavarade kaevandamisel.
Arendatakse edasi teatmeteoste ja raamatute kasutamise oskust teadmiste hankimisel.
   Emakeel: Häälikute märkimine kirjas: - h-sõna alguses, i- ja j-õigekiri, hv- ja f-õigekiri;- sk-, st, ht, hk, d s-i kõrval minevikuvormides. Häälikuühendid. Ülipika häälikuühendi õigekiri. Riimuvad sõnad ja luuletuse kirjutamine.
Ümberjutustus.
    Matemaatika: Viie- ja kuuekohaliste arvude kirjalik liitmine ja lahutamine. Kuni nelja arvu kirjalik liitmine ja lahutamine.
Summa ja vahe kontrollimine kirjalikul liitmisel ja lahutamisel. Avaldise väärtuse arvutamine. Tehete järjekord ja sulud.
Nimega arvude kirjalik liitmine ja lahutamine.

4.TEEMA: Nukuteater
Tsükli eesmärk: Nukuteatri tegemine, laste väljendusoskuse ja kõne arendamine ning käeline tegevus.
Enne, kui hakata lastega seda õppetsüklit läbi viima, peaks seadma klassile eesmärgi.
Selleks võib olla näidendi esitamine noorematele õpilastele (lasteaiale). Näidendis võiks igal lapsel olla mingi ülesanne - joonistada dekoratsioonid, teha näitlejad, olla näitleja või piletimüüja, hoolitseda heliefektide või valgustuse eest. Kogu klass töötaks ühe ülesande nimel. Klassis võib välja kuulutada näidendikirjutamise võistluse ja parim näidend lavastada üheskoos. Õpetaja võib töö tsükliga üles seada ka nii, et iga nädal uuritakse mõnda nukuteatri valdkonda.
Saadakse midagi teada selle ajaloost, proovitakse valmistada seda liiki nukke. Valmis nukkudega mängitakse rühmadena minietendusi, kasutades valmis näidendeid või tehes neid ise.
    Emakeel: Lauseõpetus. Otsekõne. Lühipalade dramatiseerimine. Dialoogi koostamine (otsekõne praktiseerimine). Lühendid.
Tervitused, soovid, tänu. (situatsioonimängud). Näitlemise ABC. Nõuandeid kirjandi kirjutamiseks. Ka muud mängud - pandimäng, liisulugemismäng. Kirja kirjutamine. Jõulukaardid.
    Matemaatika: Kuni kolmetehteliste tekstülesannete analüüs ja lahendamine. Peast korrutamine arvudega 10, 100 ja 1 000.
Ühekohaliste arvude korrutamine nulliga (nullidega) lõppeva arvuga. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga.
Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (ühe- ja mitme kõrgema järgu ühiku teke).

5.TEEMA: Energia saladused
   Tsükli eesmärk: Õppetsükkel tutvustab lastele eluslooduses toimuvaid energia tootmise, salvestamise ja kulutamise protsesse, mis teevad võimalikuks kasvamise ja arenemise.
Saame teada, milline on elusorganismide, taimede ja loomade ehitus ja kuidas nad funktsioneerivad.
Mis on rakk ja kuidas ta toimib? Võrdleme taime ja loomaraku ehitust. Millised erinevad koed on taimedel ja loomadel?
Rakkudes toimuvad elutegevusprotsessid. Selleks, et mõista, kuidas organism töötab ja mida ta vajab, on vaja tundma õppida rakkude elutegevust. Rakud moodustavad organeid ja organsüsteeme, mis töötavad käsikäes.
Mismoodi toodavad ja kasutavad energiat taimed? Kuidas toimub fotosünteesil energia salvestamine toitainetesse. Toitainetes leiduva energia taaskasutamine. Mismoodi töötab inimese keha? Inimese keha on terviklik organism, mis koosneb rakkudest. Seedeelundkond, hingamiselundkond ja vereringeelundkond on oma töös tihedalt seotud. Õppetsükkel tutvustab lähemalt neis elundkondades toimuvaid protsesse.
    Emakeel: Küsi-, hüüd- ja käsklaused. Lihtlause ja selle tunnused. Alus. Öeldis. Raamatukogu tutvustus. Kirjandi kirjutamine piltide järgi (sissejuhatus, lõpetus). Pealkirjastamine. Küsitluse korraldamine. Muinasjutt (kordavalt).
    Matemaatika: Kordame kirjalikku korrutamist ühekohalise arvuga. Avaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord).
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga:

- kui osajagatav on null;
- kui jagatava tuhandeliste arv on väiksem kui jagaja;
- kui jagatava sajaliste (tuhandeliste, kümnetuhandeliste jne.) arv on suurem jagajast.

6.TEEMA: Arvutimina / Kelleks saada?
   1.Tsükli eesmärgid: Õpetada lastele arvuti kasutamist ja luua aluspõhi järgnevatele õppeprojektidele, mis aitavad kasvatada informatsiooniajastu inimest. Tsükli käigus tutvutakse hiire ja klaviatuuriga ja omandatakse nende kasutamisvilumus. Õpitakse kasutama Interneti võimalusi. Tehakse valmis oma kodulehekülg.

Milliseid elukutseid on olemas? Milliseid omadusi nõuavad erinevad elukutsed? Kelleks tahad saada sina?
  2.Tsükli eesmärgid: Mängime läbi, kuidas peaksid inimesed käituma erinevates ametites. Räägime etiketist.
   Emakeel: Lause laiendamine ja parandamine. Koondlause. Sidesõnad või, ehk, ja, ega koondlauses. Liitlause, selle tunnused. Sidesõnad. Filmiõpetus.
   Matemaatika: Avaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord). Kirjalik korrutamine kahekohalise arvuga.

7. TEEMA: Riik läbi aja
    Tsükli eesmärk: Tehakse mõistetavaks erinevad riigivormid lapse silmade läbi. Lapsed õpivad aru saama, millist ühendust kujutab endast riik. Tutvutakse eluga riigieelses staadiumis, diktatuuririigiga ja vabariigiga. Võrreldakse erinevaid riigivorme ja arutatakse, millist riigivormi eelistada. Lapsed vaatlevad, milliseid erineva riigikorraga riike leidub kaasaegses maailmas, saades esimesed algteadmised riikide geograafilisest jaotusest. Arutletakse, kuidas saavad erineva riigikorraga riigid koos eksisteerida?
   Emakeel: Koma lauses. Eitav - jaatav kõne. Sõnaliigid. Tegusõna. Tegusõna pöörded, olevik, minevik. Nimisõna. Ainsus. Mitmus. Liigitamine. Ajalehe tegemine. Intervjuu. Uudis.
   Matemaatika: Kirjaliku korrutamise kahekohalise arvuga kordamine. Kirjalik jagamine kahekohalise arvuga: - nullid jagatises; - lühem jagamisviis e. osajagatiste ühendamine;- kui jagatav ja jagaja lõpevad nulliga.
Avaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord). Kirjalik jagamine jäägiga. Kirjalik korrutamine kolmekohalise arvuga (ka siis, kui on nulli sisaldav tegur). Nimega arvude korrutamine ühe- ja kahekohaliste arvudega. Tekstülesannete lahendamine (avaldise koostamise ja selle väärtuse arvutamise ning võrduse kaudu).

8. TEEMA: Kättpidi poliitikasse
   Tsükli eesmärk: Arvutiõpetuse projekt, mille eesmärk on õpetada lastele informatsiooni leidmist ja kasutamist ning suhtlemist arvuti abil. Projektis osaleb samaaegselt mitu klassi erinevatest koolidest, kes on kõik ühenduses Interneti kaudu. Iga klass on jagatud gruppideks. Ühe meeskonnana töötavad erinevatest klassidest pärit 3-5 liikmelised grupid. Neist moodustuvad valimismeeskonnad, kes peavad üles ehitama partei, seadma üles kandidaadid ja ka valimiskampaania strateegia välja töötama. Et sellist projekti süsteemsena hoida täidavad lapsed elektroonilises formaadis õppematerjale eLehti, mida saab muuta. Klasside tööd aitab organiseerida ja koordineerida MIKSIKEse eElutuba. eElutoa abiline saadab klasside tööd reaalajas, aitab meeskondadel leida vajalikku informatsiooni ja ideid.
    Emakeel: Sõnaõpetus. Sõna, selle tähendus. Sünonüümid, mitmetähenduslikud sõnad. Liitsõnad., nende õigekiri.
Vigurjutu kirjutamine. Kava koostamine. Kava järgi jutustamine.
   Matemaatika: Tekstülesannete lahendamise kordamine (avaldise koostamise ja selle väärtuse arvutamise ning võrduse kaudu). Murrud (lugeja, nimetaja, murrujoon; kujundite jagamine võrdseteks osadeks; kahendik, kolmandik ja neljandik kujundist). Arvust poole, kolmandiku ja neljandiku leidmine. Nimega arvudest etteantud osa leidmine. Murru leidmine kujundist värvitud (värvimata) osade järgi. Murde sisaldavate tekstülesannete lahendamine.
    KORDAMINE JA SÜVENDAMINE. Loendamine. Arvude koostis, nende lugemine ja kirjutamine miljoni piires.
Arvude võrdlemine. Kirjalik ja peast liitmine ning lahutamine miljoni piires.

9. TEEMA: Liigitame loodust
   Tsükli eesmärk: Leitakse, millisel viisil on võimalik asju liigitada. Hakatakse liigitama ümbritsevat elusat maailma. Koostatakse elusolendite määrajat, paigutades sinna bakterid, ainuraksed, taimed, loomad ja seened. Uuritakse, millised on nende põhilised erinevused ja omavahelised suhted looduses.
   Emakeel: Suur -ja väike algustäht kohanimedes ja perioodilistes väljaannetes. Kordamine: Sulghäälikud, teksti lauseteks jagamine, algustäht, sidesõnad, kirjavahemärgid, tähestik, töö sõnastikuga jne.
    Matemaatika: Seos liitmise ja lahutamise vahel. Kirjalik ja peast korrutamine miljoni piires ühe- ja kahekohalise arvuga.
Kirjalik korrutamine miljoni piires kahekohalise arvuga. Kirjalik ja peast jagamine miljoni piires ühekohalise arvuga ning kirjalik jagamine miljoni piires kahekohalise arvuga. Seos korrutamise ja jagamise vahel. Avaldis ja võrdus. Täht võrduses.
Arvud 0 ja 1 tehetes. Tehete järjekord ja sulud. Pikkuste, massi, aja, kiiruse, väärtuse, pindala mõõtmine. Geomeetriliste kujundite (punkt, sirglõik, murdjoon, kolmnurk, nelinurk, ruut ja ristkülik) eristamine, nimetamine ja joonestamine.
Kolmnurga ja nelinurga ümbermõõdu arvutamine. Ruudu ja ristküliku ümbermõõdu ning pindala arvutamine. Kahe- ja kolmetehteliste tekstülesannete lahendamine. Enesekontrolli ja nuputamise ülesanded.


V KLASS

1.TEEMA: Tähelepanu, hädaolukord! (3 nädalat).
   Tsükli eesmärk: Teadvustada lastele mängulise tegevuse kaudu, kuidas tuleks toimida hädaolukordades. Millised organisatsioonid aitavad hädasolijat? Kuidas aidata hädasolijat ise. Milliseid esmaabivõtteid ja ohutusnõudeid tuleks teada?
   Emakeel: Keel suhtlusvahendina. Häälikuõpetus. Täis- ja kaashäälikud. Helilised ja helitud häälikud. Silp ja silbitamine.
Tähestik. Võõrtähed. Teatmeteoste kasutamine (ÕS) ortograafiaküsimuste lahendamisel.

Tekstiõpetus: kirjandi teema ja pealkiri.
    Matemaatika: Naturaalarvude mõiste ja koostis; nende kirjutamine, lugemine, võrdlemine, liitmine ja lahutamine. Tekstülesannete lahendamine. Võrrandid ja nende lahendamine.

2.TEEMA: Keemia meie ümber (4 nädalat).
   Tsükli eesmärgid: Tähtis osa selles õppetsüklis on uurida ainetega toimuvate füüsikaliste ja keemiliste nähtuste olemust. Ained koosnevad algosakestest. Igal ainel on kindlad füüsikalised ja keemilised omadused. Uurime, mis juhtub ainete ehitusega füüsikaliste ja keemiliste protsesside käigus. Uurime, millistest keemilistest ainetest toiduained koosnevad. Mis annab toiduainetele värvi, lõhna ja maitse? Mis paneb toiduained käärima, hapnema ja roiskuma? Köögis saab vaadelda ainetega segamisel ja küpsetamisel toimuvaid nähtusi.
    Emakeel: Häälikute märkimine kirjas. H sõna alguses. I ja j , v, hv või f -i õigekirjutus jne. ÕS-i kasutamine.
    Matemaatika: Naturaalarvude korrutamine ja korrutamise seadused. Ühisteguri sulgudest välja toomine (otstarbekas liitmine). Kirjalik korrutamine. Tekstülesannete lahendamine. Naturaalarvude jagamine. Võrrandite lahendamine. Jagatis ja jääk. Arvavaldised. Tekstülesanded.

3. TEEMA: Teated kauguste tagant (3 nädalat)
   Tsükli eesmärgid: Teadete edasiandmine ja suhtlemine on olnud inimkonna suurim probleem juba selle algusest peale.
Tänapäevased kommunikatsioonisüsteemid kasutavad kombineeritult elektrit, valgust ja heli ning muudavad kiirelt üht energialiiki teiseks, luues võimaluse signaalide kiireks edasiandmiseks. Telekat, raadiot, telefoni, arvutit uurides saavad lapsed juurde teadmisi füüsikast - elektrist, valgusest ja helist. Nad õpivad aru saama, kuidas saab muundada energiat ühest liigist teise. Lapsed saavad selgeks, millisel viisil arvuti abil suhelda: e-mailid, jututoa kasutamine.
    Emakeel: Häälikute pikkus (sulghäälikute pikkus, ühesilbiliste sõnade erandlik õigekirjutus).
Häälikuühend. Tekstiõpetus: kirjandi materjali süstematiseerimine.
    Matemaatika: Jagamise erijuhte. Jagatise põhiomadus. Arvu tegurid ja kordsed. Jaguvuse tegurid. Kirjalik jagamine.
Kuidas leida tundmatu jagatav ja jagaja.
Ülesandeid kõigi tehete kohta naturaalarvudega. 

4. TEEMA: Eeposekangelased (3 nädalat).
   Tsükli eesmärk: Mis on kangelaslikkus? Ülevaade teiste rahvuste eepostest ja nende kangelastest. Eesti rahvuseepose "Kalevipoeg" põhjalik tutvustus.
   Emakeel: Häälikuühend. Diftong. Kaashäälikuühend. Ülipika kaashäälikuühendi ja liitsõna piiril tekkivate kaashäälikuühendite ortograafia. Liiteliste sõnade moodustamine. ki- ja gi- liide, selle õigekirjutus.
Tekstiõpetus: jutustav kirjand.
    Matemaatika: Lihtsamate geomeetriliste kujundite uurimine. Punkt ja sirglõik (lõikude võrdlemine ja liitmine). Kiir, sirge ja tasand. Arvkiir ja selle skaala. Diagramm.
Nurk ja nurkade liigid. Nurgakraad ja nurkade mõõtmine malli abil.
Sirgete lõikumine. Kõrvunurgad.

5. TEEMA: Eestimaa ajaloo radadelt (8 nädalat)
   Tsükli eesmärk: Tutvustada lastele Eestimaa ajalugu. Saame teada, kuidas elati Eesti aladel muinasajal ning millised sündmused toimusid muistses vabadusvõitluses 13. sajandil. Mis toimus Eestis keskajal. Eesti Põhjasõja ajajärgul. Eestimaa Vene tsaaririigi osana. Eesti Vabariigi sünd. Eesti Nõukogude Liidu koosseisus. Eesti taasiseseisvumine.
Võrdleme ja kõrvutame elu Eestimaal eluga teistes maakera paikades samal ajajärgul.

                     Uurime kodukoha ajalugu
   Tsükli eesmärgid:  Projektiteema arvutis. Klass koostab ühise uurimistöö oma kodukoha ajaloo kohta. Eesmärk on tutvustada lastele ajaloolaste töömeetodeid. Samuti panna lapsed huvi tundma kodukoha mineviku vastu.
    Emakeel: K, p, t s- i kõrval, b, d, g, 3. silbi alguses helilise hääliku järel. Sõnaõpetus .Sõna ja selle tähendus. Liitsõnad, liidetega sõnad. Laensõnad. Võõrsõnad. Mitmetähenduslikud sõnad. Sünonüümid. Sõna tähenduse sõltuvus kokku- ja lahkukirjutamisest. Suur ja väike algustäht. Jutumärkide kasutamine. Kirjandiõpetus: kirjeldav kirjand.

Lauseõpetus. Väit-, küsi- ja käsklause. Lihtlause. Alus ja öeldis. Lihtlause laiendamine. Täiend. Sihitis. Määrus.
Koondlause. Sidesõnad või, ehk, ja, ega koondlauses.
Tekstiõpetus: materjali kogumine ja süstematiseerimine.
    Matemaatika: Tippnurgad. Ristuvad ja paralleelsed sirged. Lihtsamate geomeetriliste kujundite uurimine (ristküliku ja ruudu pindala arvutamine). Pindalaühikud ja nendevahelised seosed. Arvu ruut. Kümnendmurrud, nende liitmine ja lahutamine. Murdarvud. Mõõtühikute kümnendsüsteem. Kümnendmurru kujutamine arvkiirel ja kümnendmurdude võrdlemine.

Kümnendmurdude kirjalik lahutamine. Ülesanded kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kohta.

6. TEEMA: Raamat (2 nädalat).
   Tsükli eesmärk: Arutleme, kuidas sündisid raamatud. Millistest osadest koosneb raamat. Kuidas kirjutada raamatut? Proovime kirjutada raamatut.
Alternatiivse variandina võib koostada elektroonilise raamatu.
    Emakeel: Kordame kaashäälikuühendi õigekirja.

Kirjandiõpetus: jutustav kirjand, kirjeldav kirjand, arutlev kirjand.
    Matemaatika:   Kümnendmurdude korrutamine. Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga ja kümnendmurruga jagamine.
Aritmeetiline keskmine. Protsent. Plaanimõõt. Ülesanded kõigi tehete kohta kümnendmurdudega.

7.TEEMA: Kooslus (4 nädalat).
   Tsükli eesmärgid: Uurida koosluse ülesehitust ja seoseid koosluses. Elus ja eluta looduse osad. Muld koosluses. Õhk ja vesi. Taimed koosluses. Kuidas on taimed ja loomad seotud? Loomade elupaigad ja seosed koosluses. Tasakaal koosluses. Mis juhtub, kui tasakaal koosluses on rikutud. Koosluse taastamine. Uurime pargikooslust.
    Emakeel: Liitlause. Koma liitlauses. Koma siduvate sõnade kes, kelle, mis, mida jne. ees. Lihtlausete paigutus liitlauses. Üte. Otsekõne. Lühendid. silbitamine ja poolitamine.
    Matemaatika: Kirjalik liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine kümnendmurdudega. Avaldise väärtuse arvutamine ja tekstülesannete lahendamine (kümnendmurdudega). Aritmeetilised tehted taskuarvutil. Risttahukas ja selle ruumala. Kuubi ruumala. Arvu kuup. Naturaalarvude lugemise, kirjutamise ja ümardamise kordamine.

8. TEEMA: Kodu loomine (3- 4 nädalat)
   Tsükli eesmärgid: Tsüklis loovad lapsed endale mängult kodu. Kodu asutamiseks tuleb teha väga palju tähtsaid otsuseid. Samuti tuleb rakendada oma teadmisi mõõtmisest, arvutamisest ning plaanidest. Aastat kokku võtva teemana annab see lastele võimaluse oma teadmisi praktikas järele proovida.
    Emakeel: Sõnaliigid. Kokku-lahku kirjutamine. Arvude märkimine kirjas  jne.
Tekstiõpetus: kirjandusteose tegelaste iseloomustus. Sõnum.
Aasta materjali kordamine ja ajavaru.
    Matemaatika:
Neli tehet naturaalarvudega. Teheterida.
Avaldise lihtsustamine ja selle väärtuse arvutamine. Sulgude avamine.
Võrrandite lahendamine. Tekstülesanded. Arvude kordsed. Jaguvuse tunnused.
Punkt, sirglõik, kiir, sirge ja tasand. Lõigu pikkus, selle mõõtmine ja joonestamine. Nurkade liigid ja mõõtmine. Antud suurusega nurga joonestamine. Kõrvunurgad ja tippnurgad. Ristuvad ja paralleelsed sirged. Ristküliku ja ruudu pindala.
Kümnendmurdude lugemine, kirjutamine, järjestamine ja ümardamine. Kümnendmurdude kujutamine arvkiirel. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine. Kümnendmurde sisaldavate avaldiste väärtuste arvutamine ja võrrandite lahendamine. Kümnendmurde sisaldavad tekstülesanded. Protsentülesanded.
Risttahuka ja kuubi ruumala. Arvu kuup.
Huviülesanded.

VI KLASS

1. TEEMA: Eestimaa (5 nädalat).
   Tsükli eesmärk: Virtuaalne matk Eestimaal koostamaks matkamarsruute meie maa tutvustamiseks. Eestimaa füüsilised pinnavormid.
Eesti veekogud - nende erinevused ja elustiku iseärasused.
Eestimaa maastikud - rannaalad, niidud; põllumaad, metsad ja sood. Mis mõjutab nende säilimist. Milline tähtsus on erinevatel loodusvaradel Eestis. Loodusvarade kaitse. Looduskaitsealad Eestis
    Emakeel: Sõna ja sõnavara. Omasõnad. Laensõnad. Võõrsõnad. Liht- ja liitsõnad. Mitmetähenduslikud sõnad. Sünonüümid, antonüümid. Termin.

2 etteütlust, 1 ümberjutustus, 1-2 lühemat tööd.
Rahvaluule. Rahvaluule lühivormid: Mõistatused, kõnekäänud, vanasõnad. Muistendid. Muinasjutud.
Luulest.
Tekstiõpetus: kirjandi teema valik, pealkiri.
    Matemaatika:
Arvu tegurid ja kordsed, arvude jaguvus, tehted. Kordamine - geomeetria. Alg- ja kordarvud. Algarvude tabel. Kordarvu lahutamine algtegureiks. Arvude ühistegurid, suurim ühistegur. Arvude ühiskordsed, vähim ühiskordne. Harilik murd kui jagatis Hariliku murru kujutamine arvkiirel. Lihtmurd ja liigmurd. Hariliku murru põhiomadus. Hariliku murru taandamine. Hariliku murru laiendamine.  Murdude teisendamine ühenimelisteks. Harilike murdude võrdlemine.  Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine. Liigmurru täis- ja murdosa. Segaarvude liitmine ja lahutamine. Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine.

2. TEEMA: Seitse maailmaimet (3 nädalat)
   Tsükli eesmärgid: Kultuuride teke. Võrdleme elu Egiptuses, Viljaka Poolkuu maades, Indias ja Hiinas. Miks ja kuidas püstitati seitse maailmaimet. Miks peeti neid maailmaimedeks?
Emakeel: Sõnaliigid. Muutuvad ja muutumatud sõnad. Käändsõnad ja pöördsõnad. Sidesõnad ja hüüdsõnad.

Kontrolltöö nr. 1, loovtöö, 1-2 lühemat tööd.
Teksti kuulamine ja lugemine. Töö tekstiga. Töö raamatukogus - materjali otsimine ja nimekirja koostamine.
Tekstiõpetus: Teema valik, pealkirjastamine. Kavastamine.
Matemaatika:
Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine. Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks. Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks, tehted kümnendmurdudega, ümardamine.
Hariliku murru kümnendlähendid. Harilike murdude korrutamine. Tekstülesanded.


3. TEEMA: Linnastumine (3 nädalat)
   Tsükli eesmärk: Uurime inimeste paiknemist Eestis ja arutleme selle põhjuste üle.
Eesti administratiivne kaart. Naaberriigid. Linnad ja asulad. Asulavõrgustik Eestis. Peamised maa-, mere- ja õhuteed.
Linna ja maa erinevus. Linn kui inimesi koondav nähtus. Linnastumine.
Küla, aedlinna, linnakeskuste, uusrajoonide ja tööstusrajoonide iseärasused. Keskkonna mõju inimestele. Loodus- ja tehiskeskkonna vahekord linnas.
    Emakeel: Käändsõnad: Nimisõnad. Omadussõnad. Võrdlusastmed.

Arvsõnad. Põhi- ja järgarvud. Numbrid sõnadega. Asesõnad.
3.- 6. tsükkel - kontrolltöö nr. 2, 3 - 4 etteütlust, 15-18 lühemat tööd, 2-3 loovtööd, 1-2 ümberjutustust.
Töö erinevate teabe- ja tarbetekstidega.  Artikkel. Intervjuu. Murdetekstid
Tekstiõpetus: kirjandi ülesehitus. Jutustav kirjand. 
    Matemaatika:
Kordamine: tehted kümnendmurdudega.
Protsendi leidmine arvust. Pöördarv. Harilike murdude jagamine. Tehteid harilike murdudega. Jagamistehte rakendusi. Arvu leidmine tema protsendi järgi.

4. TEEMA: Sõprus (3 nädalat).
  
Tsükli eesmärk: Suhtlemisõpetus kodustega, kaaslastega, iseendaga. Lapsed loevad läbi "Kadri. Kasuema".
    Emakeel: Käändsõnade arv. Mitmuse tunnus. Ainult mitmuses.
Töö tekstiga.
Lühikokkuvõtte tegemine teosest. Kirjand teose põhjal. Teksti põhjal kirjutamine (lõpu lisamine). Artikkel. Suulise eneseväljendusoskuse lihvimine.
Tekstiõpetus:
Jutustav kirjand.
Matemaatika: Kasvamise ja kahanemise (muutumise) väljendamine protsentides. Sagedustabel. Laen ja intress. Rahandusülesanded. Protsentülesandeid.
Kordamine: tehetele murdarvudega, algarvud, kordarvud, hariliku murru põhiomadus, murru laiendamine, taandamine, võrdlemine.Tervikust osa leidmine ja osa järgi terviku leidmine.

5. TEEMA: Vana-Kreeka -- müüdid ja tegelikkus (3 nädalat)
    Tsükli eesmärgid: Kreeka ajalugu arheoloogi pilgu läbi. Mis on müüdid ja mis on tegelikkus.
Õpime tundma kreeka ajalugu erinevate aspektide - müütide, ajalooallikate, säilinud ehitusmälestusmärkide ja väljakaevamistelt saadud andmete kaudu.
    Emakeel: Käändsõnade käänamine. Käänded. Küsimused. Käändelõpud. ÕS-i kasutamine.
Loovuse arendamine
. Töö tekstiga. Kava  ja küsimuste koostamine teksti põhjal. Teksti kuulamine ja selle põhjal lünkteksti täitmine. Teatrikunst.
Tekstiõpetus: kirjeldus. Kirjeldav kirjand.
    Matemaatika: Ringjoon ja ring. Täispööre. Ringi sektor. Ringjoone pikkus. Ringi pindala. Sektordiagramm.
Mis on kolmnurk? Ülesandeid kolmnurgast. Peegeldus sirgest.

6. TEEMA: Suhtlemise ABC (2 nädalat)
Tsükli eesmärgid:
Järgmiste mõistete käsitlemine: keskendumisvõime, emotsioonid, vaimsed võimed,  eneseväljendus, kuulamisoskus, taktitunne, head kombed ja igapäevaviisakus.
Emakeel: Käänete paralleelvormid. Veaohtlikud sõnad.
Kõnelemiskunst. Kirjavahetus. Visiitkaart. Suhtlemine.
Tekstiõpetus: kirjeldav kirjand.
Matemaatika:
Antud lõigule ristsirge joonestamine. Nurga poolitamine, nurgapoolitaja omadus. Kolmnurga nurkade summa.

7. TEEMA: Uue elu sünd (3 nädalat)
   Tsükli eesmärk: Uurimine, missugused protsessid inimeses on tarvilikud tema kasvamiseks, arenemiseks ja paljunemiseks. Vaatleme erinevate sisesekretsioonielundite ülesandeid organismis. Mis reguleerib kasvamist ja suguküpsuse saavutamist. Hormoonid. Bioloogiline ja sotsiaalne suguküpsus. Järglaste saamine. Mis on pärilikkus ja kuidas see avaldub. Mis määrab ära soo?
    Emakeel: Käändsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Nimi-, omadus-, ase- ja arvsõnad.
Kavastamine.  Autportree loomine. Luule. Ballaad.
Tekstiõpetusõpetus: arutlemine. Arutlev kirjand.
    Matemaatika: Kordamine: kolmnurga nurgad, konstruktsioonülesanded, tehted harilike- ja kümnendmurdudega, protsentülesanded
Kolmnurkade võrdsuse tunnus KKK ja selle rakendamine. Kolmnurkade võrdsuse tunnus KNK ja selle rakendamine. Kolmnurkade võrdsuse tunnus NKN ja selle rakendamine

8. TEEMA: Rooma impeerium (4 nädalat)
   Tsükli eesmärgid: Elu Rooma impeeriumis selle tekkest kuni lagunemiseni. Tähelepanu all on sotsiaalsete suhete muutumine ja kujunemine sellel ajalooetapil.
    Emakeel: Pöördsõnad. Olevik. Minevik. Tulevik. Pööramine ainsuses ja mitmuses.
Loovtöö, 1-2 etteütlust, 1-2 lühemat tööd.
Kriminaalkirjandus. Film. Stsenaariumi kirjutamine ja lavastamine. Näidend. Kavalehe valmistamine. Ajalooline jutustus. Seiklusjutt. Vaidluskunst.
Tekstiõpetus: arutlemine, arutlev kirjand.

   Matemaatika:
Kolmnurkade liigitamine külgede järgi. Erinevat liiki kolmnurkade joonestamine, kolmnurga puuduvate külgede ja nurkade leidmine. Võrdhaarne ja võrdkülgne kolmnurk: omadused, nurkade ja külgede leidmine, konstruktsiooniülesandeid.
Kolmnurga alus ja kõrgus, kõrguse joonestamine kolmele küljele. Kolmnurga pindala praktiline leidmine (peast ja kirjalikult, täisnurkse kolmnurga pindala, puuduva suuruse leidmine kolmnurga pindala valemis). Kolmnurkade konstrueerimine. Kujundite pindalade leidmine (segaülesanded: ristkülik + kolmnurk jne)(ristküliku ja ruudu pindala - tekstülesanded)

9. TEEMA: Elusolendite käitumine (4 nädalat).
   Tsükli eesmärgid: Võrdleme elusolendite käitumist. Millised tegurid põhjustavad elusolendite käitumist. Territoorium ja selle kaitsmine. Populatsioonid. Käitumine vaenlaste ja sõpradega. Partneri leidmine. Loomade infovahetus ümbritseva keskkonnaga. Loomade ja inimeste vaheline käitumine.
    Emakeel: Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Hüüdsõnad. Määrsõnad. Kaassõnad.

Kontrolltöö nr. 3, 1-2 lühemat tööd.
KORDAMINE
Kontrolltöö nr. 4, 1-2 etteütlust, 1-2 loovtööd, 1-2 ümberjutustust, 3-4 lühemat tööd.
Loomajutud ja -luuletused. Töö raamatukogus- materjali kogumine referaadiks. Luuletuste illustreerimine. Küsimuste esitamine loetud teksti kohta. Jutustamine. Lühiettekanne. Viktoriini korraldamine.
Huumor. Sõnamängud.
    Matemaatika:
Kordamine: kolmnurgad.
Kolmnurkne püstprisma. Kolmnurkse prisma mudeli valmistamine. Kolmnurkse püstprisma pindala. Prisma servade ja pindala leidmine. Kolmnurkse püstprisma ruumala.
Üldine kordamine.

E-mail: info@miksike.ee
Viimased muutused: 16-08-2006

GeneratedBy