Energia meie ümber

Sissejuhatus
Kuidas saavad elusorganismid energiat kasvamiseks, arenemiseks ja paljunemiseks?
Õppetsükkel tutvustab lastele eluslooduses toimuvaid energia tootmise, salvestamise ja kulutamise protsesse, mis teevad võimalikuks kasvamise ja arenemise.
Saame teada, milline on elusorganismide, taimede ja loomade ehitus ja kuidas nad funktsioneerivad.
Mis on rakk ja kuidas ta toimib?
Võrdleme taime ja loomaraku ehitust.
Rakkudes toimuvad elutegevusprotsessid. Selleks, et mõista, kuidas organism töötab ja mida ta vajab , on vaja tundma õppida rakkude elutegevust.
Millised erinevad koed on taimedel ja loomadel?
Rakud moodustavad organeid ja organsüsteeme, mis töötavad käsikäes.
Mismoodi toodavad ja kasutavad energiat taimed?
Kuidas toimub fotosünteesil energia salvestamine toitainetesse. Toitainetes leiduva energia taaskasutamine.
Mismoodi töötab inimese keha?
Inimese keha on terviklik organism, mis koosneb rakkudest. Seedeelundkond, hingamiselundkond ja vereringeelundkond on oma töös tihedalt seotud. See õppetsükkel tutvustab lähemalt neis elundkondades toimuvaid protsesse.

Emakeeles:
Küsi-, hüüd- ja käsklaused. Lihtlause ja selle tunnused. Alus. Öeldis.
Lause laiendamine ja parandamine.
Koondlause. Sidesõnad või, ehk, ja, ega koondlauses.
Raamatukogu. Intervjuu. Kirjandi kirjutamine piltide järgi. (sissejuhatus, lõpetus)
Pealkirjastamine

Matemaatikas
Kordame kirjalikku korrutamist ühekohalise arvuga .
Avaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord).
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga.
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga, kui osajagatav on null.
alik jagamine ühekohalise arvuga, kui jagatava tuhandeliste arv on väiksem kui jagaja.
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga, kui jagatava sajaliste (tuhandeliste, kümnetuhandeliste jne.) arv on suurem jagajast.
Kirjaliku jagamise ühekohalise arvuga kordamine.
Avaldiste väärtuste arvutamine (tehete järjekord).
Kirjalik korrutamine kahekohalise arvuga.