KIRJALIK KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA

 

 

 

 

 

Mitmekohalise arvu korrutamiseks ühekohalise arvuga kirjutan tegurid kohakuti nii, et ühekohaline tegur on mitmekohalise teguri üheliste all. 
Korrutamist alustan kõige madalamast järgust - ühelistest (seega vastupidiselt peast korrutamisele). Vastuse kirjutan joone alla nii, et tema järgud on kohakuti tegurite järkudega. 

2. Millised arvud korrutad? Jälgi tähelepanelikult selgitusi!

* Korrutan ühelistega: 2 · 4 ühelist = 8 ühelist.
Korrutise üheliste kohale (joone alla) kirjutan 8.

* Korrutan kümnelistega: 2 · 2 kümnelist = 4 kümnelist. 
Korrutise kümneliste kohale kirjutan 4.

* Korrutan sajalistega: 2 · 1 sajalist = 2 sajalist.
Korrutise sajaliste kohale kirjutan 2.

* Korrutan tuhandelistega: 2 · 3 tuhandelist = 6 tuhandelist.
Korrutise tuhandeliste kohale kirjutan 6.

3. Võrdle kirjalikku korrutamist peast korrutamisega! Mis on neil ühist ja mis erinevat?

4. Arvuta kirjalikult! Kirjuta ühekohaline tegur õigesti mitmekohalise teguri alla!