9. Sõiduauto sõidab ühe tunniga 85 km. Mitu kilomeetrit läbib sõiduauto y
tunniga? Koosta avaldis

    ja arvuta, kui  y = 4; y = 8; y = 14
    Saan avaldise: ...............................................................
    Vastus: Kui y = 4, siis  läbib auto ....................................
               Kui y = 8, siis läbib auto ....................................
               Kui y = 14, siis  läbibauto ..................................
 

10. Jaota arv 1 800 kolmeks liidetavaks nii, et esimene oleks 400 võrra ja teine 200 võrra   kolmandast suurem. Arvuta peast.
    Vastus: ........................................................................................................
 

11. Kahelt põllutükilt, üldpinnaga 206 ha, koguti nisusaak - 19 tsentnerit igalt
hektarilt. Leia   kummagi põllutüki pindala, teades, et ühelt põllult  saadi 608
tsentnerit nisu rohkem  kui
teiselt? Mitu tsentnerit nisu saadi kummagilt põllult?
Arvuta vihikus.

 
    Vastus: ......................................................................................................
               ........................................................................................................
 

12. Kahel sõbral oli kokku 240 krooni. Üks andis teisele 30 krooni ja siis oli neil kummalgi ühepalju raha. Kui palju raha oli kummalgi enne andmist?
    Arvuta peast.

    Vastus: .........................................................................................................
 

13. Lihtsusta avaldis ja arvuta selle väärtus vihikus, kui z = 56; z = 290; z = 7 043

    1) 8z - 5z                    2) 34z + 97z                        3) 45 + 560z - 49z
 
 

14. Nuputa!

  Ats, Jüts ja Andres kaalusid kokku 94 kg. Ats ja Jüts kaalusid kokku 57 kg,
Jüts
ja Andres aga kaalusid kokku 64 kg. Kui palju kaalus iga poiss?

Esimese ja teise arvu summa on 493, esimese ja kolmanda arvu summa 606,
 kõigi kolme summa 749. Mis arvud need on?