Naturaalarvude jagamine.
Tehete komponenetide nimetused jagamisel. Jagatis ja jääk.
 

Kui  tahad lahendada võrrandit   12x = 48, pead  ühe teguri ja korrutise kaudu
leidma teise teguri.

 
    Seda nimetatakse jagamiseks.             x = 48 : 12 = 4

    Jagada arv a arvuga b tähendab, et tuleb leida kolmas arv: x, bx = a
 
    Sümbolites:        a : b = x, bx = a              b - jagatav
                                                                     a - jagaja
                                                                    x - jagatis
    Tuleta meelde:

    Jagatava saan, kui  ................................... jagaja ja jagatise.
    Jagaja saan, kui ................................. jagatava jagatisega.
 
    Nii nagu liitmine ja lahutamine on teineteise pöördtehted,  on ka korrutamine
    ja jagamine teineteise pöördtehted.

   Jagamise õigsust saame alati kontrollida korrutamise abil ja vastupidi.

    Kui arv a jagada arvuga b ja jagatiseks on naturaalarv, siis jagub arv a arvuga b.
    Kui arv a ei jagu arvuga b, tekib jagamisel jääk.

    Näide: 84 : 7 = 12,    jagatiseks naturaalarv 12
              84 : 5 = 16,  jääk 4
 
1. Tee tehe peast, kui tõele vastab lause: esimene arv jagub teisega.

        125 : 5                                    910 : 7                                900 : 8
          81 : 3                                    526 : 5                                469 : 7
        1 200 : 4                                 198 : 9                                 104 : 8
        124 : 6                                    630 : 9                                 540 : 6

2. Kirjuta jagamistehe, kus jäägiks tekib:

    jääk 4  .....................................            jääk 7 .......................................
    jääk 5 ......................................            jääk 3 .......................................
     jääk 10 ....................................            jääk 12 .....................................

    Näide: jääk 6  => 62 : 8 = 7, jääk 6