Jagamine nulliga, nulli jagamine nullist erineva arvuga. Jagamine ühega.
Arvu jagamine iseendaga.
 

Kui oletame, et 7 : 0 = b, b - on mingi arv, siis  peaks b · 0 = 7. See on vastuolus
varemõpituga: kui üks teguritest on 0, siis on ka korrutis null.
 

Pea meeles! Nulliga ei saa jagada.
                   Jagaja ei saa olla null.
 

Kui sul on vaja teha tehe 45 : 0 =, tõmba vastuseks kriips või kirjuta "pole võimalik"

    0 : a = 0  - arv null jagub iga arvuga peale nulli enda, jagatis on alati null

    a : 1 = a  - iga naturaalarv jagub 1-ga, jagatis võrdub arvu endaga

    a : a = 1  - iga nullist erinev arv jagub iseendaga, jagatis võrdub 1-ga.
 

Too iga reegli kohta üks näide:

...................................................................
...................................................................
...................................................................
 

1. Arvuta peast.

    0 · 34                                        234 : 1                                    456 : 0
    578 : 578                                   67 980 · 0                               709 340 : 1
    1 : 0                                                     3 089 : 3 089                           0 : 100
    45 009 : 1                                  560 : 0                                     256 : 256

2. Arvuta.

    23 · 1 + (450 : 450 + 56 · 0)
    (479 : 1 - 58 · 2) : 1 - 0 : 5 678
    89 : 89 + 75·( 390 : 3 - 130 : 130)
    1 : 1 + 870 - 56 : 1 + 0 : 8 900
 

3. Kontrolli järgmisi jagamisi. Kirjuta tehte järele, kas see on tõene või väär. Arvuta vihikus.
 

    8 500 : 50 = 170        ...............................
    6 345 : 47 = 136        ...............................
    259 689 : 321 = 810   ...............................
    477 888 : 524 = 912   ...............................