Võrrandi lahendamine ja tulemuse kontrollimine.

1. Täida lüngad:
    Võrrandiks nimetatakse ..................................................................................

    Võrrandi lahendiks nimetatakse tundmatu .......................................................
                                       ..........................................................................................................................

    Võrrandi lahendamiseks nimetatakse ..............................................................

    Võrrandit tuleb alati ......................................................................................

2. Lahenda võrrand ja kontrolli tulemust:

    x + 569 = 796                                58 899 - a = 30 899
   345 + y  = 10 000                           u - 70 609 = 12 900
     x - 740 = 1 260                             3 457 + v  = 90 009
  4 000 - y = 350                                p + 6 750  = 40 444

3. Mingi arvuga liideti 257. Kui palju tuleb lahutada saadud summast, et saaksime
    tulemuseks endise arvu?
    Vastus: ....................................................................................................................

4. Õpilane pidi antud arvust lahutama 273, selle asemel  aga  liitis ta antud
    arvuga kogemata  273. Kui palju erines tema tulemus õigest vastusest?
    Vastus:............................................................................................................

5. Koosta teksti järgi võrrand.
    Kahest arvust suurem on 5 182; nende arvude vahe on 1 567. Leia nende
    arvude
summa.
    Üks arv on 5 182 ja teine arv x.
    Võrrand: ................................................... Lahenda see:
 
 
 
 
 
 
 
 

    Arvud on: ..........................................................
    Summa on: ........................................................

6. Vähendatav on 1 000, vahe 555. Leia vähendaja.
    Tähista vähendaja y.
    Koosta võrrand: .................................................. ja lahenda.