Eestimaa luubi all

Eve Keerus, Kai Pata

Retsenseerisid Maie Toom ja Tiit Rummo
Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Urve Pärnamaa (rets. J. Afanasjev)
Pildid: Arttoday, Riho Teras, Kai Pata, Marju Piir,
Katrin Saart ja samuti pilte Internetist

6. klass 1. tsükkel

Õpetaja raamat
NB! Emakeele õpetajaraamat
Teemalehed. Emakeel. Matemaatika
1. Pinnavormid. 1 leht 2 leht kaart 1.-2.tund
Omasõnad.
Laensõnad

1.leht 2.leht
3.leht
matemaatika
matemaatika
2. Kuidas tekkisid Eesti pinnavormid 1 leht 2 leht 3 leht
4 leht
matemaatika
matemaatika
3. Rannikut kujundavad tegurid 1 leht 2 leht 3 leht 3. tund
Rahvaluule
1.leht 2. leht
matemaatika
matemaatika
4. Lahed, väinad,
saared, laiud ja karid.
1 leht 2 leht 3 leht 4.- 6. tund
Rahvaluule lühivormid.
Mõistatused.
Kõnekäänud.
Vanasõnad
matemaatika
matemaatika
matemaatika
5. Meri, saared ja rannik
    kui elukeskkond.
1 leht 2 leht 3 leht matemaatika
matemaatika
6. Vaatleme mereelustikku.
    Toiduahelad rannikul.
1 leht 2 leht . matemaatika
matemaatika
7. Eesti järved. 1 leht 2 leht 3 leht 7.-12.tund
Võõrsõnad
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
5. leht 6. leht
7. leht 8. leht
9. leht 10. leht
11. leht
12. leht
13. leht
14. leht
15. leht
16. leht
17. leht
Etteütlus
Töö sõna-
raamatutega
matemaatika
matemaatika
8. Järve uurimine kodukohas 1 leht 2 leht . matemaatika
matemaatika
9. Eesti jõed 1 leht 2 leht 3 leht matemaatika
matemaatika
10. Jõgi lättest suudmeni. 1 leht . . matemaatika
matemaatika
11. Elutingimused jões 1 leht . . matemaatika
matemaatika
12. Kodukoha tähtsaima jõe uurimine. 1 leht . . matemaatika
matemaatika
13. Niitude ja põldude tekkelugu.
      Levinumad niidutüübid
1 leht 2 leht
3 leht
4 leht
5 leht
13.-14. tund
Muistendid
1. leht
matemaatika
matemaatika
14. Eestimaa mullad 1 leht 2 leht 3 leht matemaatika
matemaatika
15. Metsad. 1 leht 2 leht
3 leht
4 leht 15.-16.tund
Liht- ja
liitsõnad.

1.leht

Töö sõna-
raamatutega
matemaatika
matemaatika
16. Madalsoo, siirdesoo ja raba. 1 leht 2 leht 3 leht matemaatika
matemaatika
17. Kodukoha soo või raba uurimine 1 leht .2 leht .3 leht 17.-20. tund.
Mitme-
tähenduslikud sõnad
1. leht. Sünonüümid.
1. leht 2. leht
3. leht 4. leht
Antonüümid
1. leht 2.leht
3. leht
kontrolltööA
kontrolltööB
matemaatika
matemaatika
18. Inimmõju kooslustele. 1 leht 2 leht .. matemaatika
matemaatika
19. Looduskaitse Eestis. 1 leht 2 leht 3 leht matemaatika
matemaatika
20. Ilmastiku mõju meie loodusele. 1 leht 2 leht . matemaatika
matemaatika
21. Eesti aastaajad 1 leht 2 leht   21.-22.  tund
Muinasjutud
1. leht
matemaatika
matemaatika
22. Loodusvarad ja majandustegevus. 1 leht . . matemaatika
matemaatika
23. Maavarad 1 leht 2 leht . 23.tund
Termin 1. leht
Etteütlus
matemaatika
matemaatika
24. Virtuaalse matkamarsruudi
      koostamine.
projekt
24.tund
Ümberjutustus
matemaatika
matemaatika
25. Kontrolltöö Kontrolltöö 2/kontroll5.-26.tund
Luulest
1. leht
matemaatika
matemaatika
Lisa
Lugemine   Emakeel   Matemaatika     Tähtpäevad    Kontrolltööd
Loodusõpetus