Sparta sõdurid

     Spartiaatide igapäevane elu möödus  sõjaväeüksustes harjutades. Maakaitseväe põhiosa moodustas raskeltrelvastatud jalaväelaste ehk hopliitide üksused. Nende lahingurivi koosnes mitmest üksteise taga asuvast  ettelangetatud odade ja servipidi külgnevate kilpidega sõdalaste reast. Seda rivi tuntakse faalanksina. Sparta jalaväge peeti parimaks kogu Kreekas, see paistis silma distsipliini, hoiaku ja relvastusega. Sõjaline kord nõudis lühikesi ja täpseid käsklusi. Sellest arenes välja spartiaatide napisõnaline ja tabav väljendusviis. Lakoonika maakonna järgi tunneme seda kui lakoonilist väljendusviisi.    
     Spartalanna saatis poja sõtta sõnadega: "Kilbiga või kilbil", mis tähendas: pöördu tagasi võiduga või lange. Kilbi kaotamist loeti suureks häbiks, lahingus langenud sõdalane aga kanti koju kilbil.

     Spartas olid esikohal riigi, mitte inimese huvid. See oli suletud ühiskond, ülejäänud Hellasest majanduslikult ja kultuuriliselt mahajäänud. Sparta ühendas teised Peloponnesose poolsaare riigid Peloponnesose liitu, mis kaitses aristokraatlikku korda ja võitles orjadega. Sparta juhtis liidu välis- ja siseasju. Sellist ülemvõimu nimetati hegemooniaks. Sparta oli aristokraatia tugi kogu Kreekas.

5. Märgi rea ette "õige" (Õ) või "vale" (V)

....... Lakoonika maakond paikneb Peloponnesose poolsaare kaguosas
....... Doorlased vallutasid Lakoonika
....... Doorlased asutasid Sparta linna
....... Vallutajaid nimetati messeenlasteks
....... Spartalaste orje nimetati heloodideks
....... Kõik spartalased olid sõjamehed
....... Spartalaste lahingurivi nimetati faalanksiks
....... Sparta riik kaitses orjade huve
....... Sparta riigi täieõiguslikke kodanikke nimetati perioikideks
....... Spartas oli esikohal inimese huvide kaitsmine

6.Seleta mõisted:
spartiaat- .......................................................................................................
heloot- ...........................................................................................................
perioik- ..........................................................................................................
faalanks- .......................................................................................................
lakooniline kõne- .........................................................................................
hegemoonia- ................................................................................................
hopliit- ............................................................................................................
gümnaasion-   ...............................................................................................
geront- ............................................................................................................
geruusia- ........................................................................................................