508. a eKr  teostatud Keisthenese reformid kujundasid välja Ateena rahvavõimu ehk demokraatia. Varasemad neli hõimupiirkonda asendati kümne paikkondliku kogukonnaga ja sugukonnad kaotasid oma tähtsuse. Nõnda hävitati "segamisega" sugukondlik jagunemine suursugusteks ja mittesuursugusteks kodanikeks. Riigivõimuorganitesse valiti esindajad uutest üksustest. Bulee liikmete arv kasvas viiesajani. Kõrgema võimu organiks sai 10 strateegi kolleegium (igast kogukonnast üks). *
     Strateegid muutusid esialgsetest väepealikest omamoodi kõrgemateks ametnikeks, nad olid võrreldavad tänapäeva ministritega. Igal aastal toimusid uued valimised. Demokraatia vastastega võitlemiseks seati sisse killukohus ehk ostrakism.
    
         Rahvakoosolekul kirjutas iga kodanik savinõukillule (ostrakon) tema kahtlustatava demokraatiavastase isiku nime ja häälteenamusega süüdimõistetu saadeti Ateenast kümneks aastaks välja. Ostrakism muutus poliitilise võitluse vahendiks, millega erinevad rühmitused oma konkurente kõrvaldasid.

ostrakon.jpg (16500 bytes)  
Ostrakism. Potikild Themistoklese nimega


    Naised ühiskonna asjadesse sekkuda ei saanud, nende ülesandeks oli laste kasvatamine laste esimese kuue eluaasta jooksul. Pärast vastutas kasvatuse eest pereisa.
     Vabade kodanike lastele oli algõpetus tavaline, kuid mitte kohustuslik. Poisid ja tüdrukud õppisid koos. Algkoolid olid sisuliselt riiklikud. Tähtis koht oli kasvatuses muusikal ja liikumisel. Lisaks pillimängule ja võimlemisele kuulusid algõpetuse hulka ka lugemine, kirjutamine ja arvutamine.
     Kõrgema astme koolides, nn. gümnaasiumides, olid peaained grammatika (keel ja kirjandus) ning retoorika (kõnekunst). Lisaks nendele veel dialektika (vaidluskunst), aritmeetika, geomeetria, astronoomia ja muusika. Neid nimetati "seitsmeks vabaks kunstiks". Lisaks peeti ka kehalise kasvatuse tunde. Enamasti õppisid gümnaasiumides poisid vanuses 13-18 aastat. Last saatis kooli eriline majaori pedagoog (paidagogos), kes   õpetaja korraldusel last ka karistas. 18-aastaselt sai noormees kodanikuks ja pidi kaks aastat sõjaväes teenima.

8. Mis põhjustas türannide võimulepääsu?
9. Millised uued riigivalitsemisasutused ja -vahendid lõi Kleisthenes? 

10. Milles oli Sparta ja Ateena kasvatuse erinevus?
11. Meenuta ka varemõpitut ja selgita mõisted!

Hellas .
hellenid .
amfora .
akropol .
deemos .
kodanik .
basileus .
areopaag .
arhont .
drakooniline seadus .
demokraatia .
timukraatia .
strateeg .
barbar .
bulee .
heliaia .
türann .
pedagoog. .
ostrakism .