Mida olen õppinud?

1. Arvuta.

    1) · 4        2) 3 ·     3)     4) 

2. Mitmeks päevaks jätkub 3 tonnist briketist, kui iga päev kulutada  tonni briketti?

3.  hektari suuruselt maatükilt saadi 63 ts kaera. Kui suur oli kaera
hektarisaak?

4. Risttahukakujulise hoone pikkus on 60 meetrit, laius  pikkusest ja kõrgus    laiusest. Leia hoone ruumala.

5. Tööpingil lõigati  tunniga 56 polti. Mitu polti võiks lõigata samal tööpingil 12 tunniga?

6. Riis sisaldab 75% tärklist, oder 60%. Kui palju tuleb võtta otra, et saada sama palju tärklist kui saadakse 5 kg riisist?

7. Ookeaniaurik läbib 2,5 tunniga km,  jõeaurik  tunniga  km. Kui pika   aja jooksul läbib jõeaurik niisama pika tee kui ookeaniaurik 5,5 tunniga?

8. Lahenda võrrand.

    

9. Ringikujulise väljaku raadius on 16,8 m. Arvuta väljaku ümbermõõt ja pindala.

10. Õpilane kleepis õpikule ringikujulise sildi, mille diameeter oli 75 mm. Leia selle sildi ümbermõõt ja pindala.

11. Kooli ekskursioonist Riiga võttis osa 48 õpilast, nendest 12 õppisid 12. klassis, 20 õppisid 11. klassis ja 16 õppisid 10. klassis. Joonesta sektordiagramm ekskursioonist osavõtjate koosseisu kohta.

12. Ruudukujulisest metsatükist, mille ümbermõõt on 4 km, eraldati
raielangiks 10 %.
Mitu hektarit eraldati raielangiks?