KÄÄNDSÕNAD: AINSUS. MITMUS

Arv. Mitmuse tunnus. Ainult ainsuses või mitmuses

Eesti keeles on käändsõnadel 2 arvu:

1) ainsus – esemeid, olendeid, nähtusi on üks: pink, õpilane, kool, hunt, õun, pidu, õnnetus;

2) mitmus – esemeid, olendeid, nähtusi on kaks või rohkem: pingid, õpilased, koolid, hundid, õunad, peod, õnnetused

Ainsusel ei ole tunnust. Mitmusel on tunnused -d, -de, -te, -i, -e, -u.

laps ---     lapse d ---   las te ---       laps i

tool ---      tooli ---     tooli de ---   tool e

sõber ---  sõbra d ---  sõpra de --- sõpr u

                                                        Ühes sõnas saab olla vaid üks mitmuse tunnus.

Vaata hoolega näiteid. Palun kirjutage koos mitmuse tunnused värviga üle.

l e h e d, l e h t e d e s s e, l e h t i, v a n k r i t e k s, v a n k r i t e, v a n k r e i l e,

m õ t t e d, m õ t e t e s t, m õ t t e i s t; t u n d i d e s s e, t u n d e; t a l u d e n a,

i n i m e s t e g a, m a r j a d e t a, a i a d, k o e r t e s, õ u n t e, i n i m e s i;

k o t t i d e s s e, j õ g e d e n i, õ p i k u t e n a, õ n n e l i k e l t, o a d, r a t a s t e g a,

l u g e m i k k u d e l, v i h i k u i n a, k i r j a n i k e l

 

Harjutus 1

Palun tõmba mitmuse tunnusele joon täpselt alla; kontrollimisel märgi veel tähed värviga üle.

k a r u d e g a, m ä g r a d, i l v e s t e n i, j ä n e s t e, h u n t e, n u g i s e d,

h i r v e d e s, k ä h r i k u i s t, m e t s k i t s i, o r a v a t e t a, p õ t r u, r e b a s e i l e

Need kõik on ____________, kes elavad E___________________ .

 

Harjutus 2

Palun kirjuta üks lühilugu, kus tegelasteks on kolm eelmise harjutuse metsaelanikku:
1) loom, kes sööb kevaditi külmavõetud jõhvikaid, 2) suurte sarvedega ja 3) pikkade kõrvadega loom.

Harjutus 3

Palun tõmba mitmuse tunnusele joon täpselt alla; kontrollimisel märgi veel tähed värviga üle.

m ä n n i d, k u u s k i, k a d a k a i s, p ä r n a d e s t, t a m m e d e n a, j a l a k a t e,

s a n g l e p p i, v a h t r a i s t, h a a b a d e t a, l e h i s t e g a, p a j u d e n i,

k a s k e d e k s

Need puud saab jagada kahte rühma ning siis on neli neist ______________________

(___________________________________________________________________)

ja ülejäänud _________________________ .