Ringjoone pikkus.

Sa oled õppinud ruudu ja ristküliku ümbermõõtu. Nüüd vaatame, kuidas leida ringjoone ümbermõõtu, mida nimetatakse ringjoone pikkuseks ja tähistatakse C-ga.

Korraldame järgmise katse. Võta ema mõõdulint, üks keeratav purgikaan ja pudel.
Püüa mõõta nende esemete ümbermõõtu (ringjoone pikkust) ja diameetrit. Mida täpsemini sa seda teed, seda õigemad on katse tulemused.
Sul on kaks arvu: ringjoone pikkus ja diameeter. Nüüd arvuta, mitu korda on ringjoone pikkus diameetrist suurem.
Kui sa oled seda teinud küllaldase täpsusega, peaks  sinu tulemus jääma
3,1 .... 3,2 vahele.
Matemaatikas on täpsemate arutluste teel leitud, et
iga ringjoone pikkuse ja diameetri jagatis on lõpmatu perioodiline
kümnendmurd, s.t. et ringjoon on oma diameetrist pikem üks ja sama arv korda.

Seda arvu on hakatud tähistama kreeka tähega (pii).

C : d = 3,141592654...

Meie piirdume arvutustes selle arvu sajandikega, s.t võtame =3,14

C : d =           C = d

Ringjoone pikkus on võrdne arvu  ja diameetri korrutisega.

d = 2r , kus r on ringjoone raadius, siis C = 2r

Näide.
Leida ümmarguse toa ümbermõõt, kui toa diameeter on 5,5 m.

C = d = 3,14 · 5,5 = 17,27 (m)
 Vastus: toa ümbermõõt on 17,27 meetrit.

Ringjoone pikkuse arvutamisel võime kasutada ka taskuarvutit. Enamikul taskuarvutitel on olemas vastav sõrmis arvu  jaoks. Sellele sõrmisele vajutades saame kohe arvu pii väärtuse, mille korrutame vastava diameetriga.
Vastuse ümardame  nõutud täpsusega.