Sektordiagramm.

Oled õppinud sirglõik- ja tulpdiagramme. On veel üks võimalus arvandmete kujutamiseks ringi sektorite abil: sektordiagramm.

Näide. Klassi 36 õpilasest oli matemaatika veerandihinne "5"  4 õpilasel, hinne "4"  9 õpilasel, hinne "3" 21 õpilasel ja l hinne "2" 2 õpilasel. Kujutame õpilaste  veerandihinnete jaotuse sektordiagrammil.

1) Leiame, kui suure osa hinnete koguarvust (36) moodustavad viied, kui suure osa neljad, kolmed ja kahed.

    Viite osa:         Neljade osa:     Kolmede osa:  ja

    Kahtede osa: 

    Saadud murdude summa peab võrduma 1-ga.

 

2) Kuna ring on täispööre, siis leiame, millise osa moodustavad täispöördest viimati leitud osad.

    Viite osa: · 360° = 40°             Neljade osa:  · 360° = 90°
    Kolmede osa: · 360° = 210°    Kahtede osa: · 360° = 20°
    Seega "5" kujutab sektor 40°,    "4" kujutab sektor 90° jne.

    Kokku peab nende sektorite summa olema 360°.

    40° + 90° + 210° + 20° = 360°

3) Joonestame vabalt võetud raadiusega ringi, mis kujutab kogu klassi hindeid ehk õpilaste arvu klassis. Võtame malli ja joonestame ringi sektori 40°, 90°, 210°,  viimase sektori nurk peab olema 20°. Kontrolli seda mõõtmise teel.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Kirjuta iga sektori sisse, mida ta kujutab (näiteks: "5", "4" jne). Soovi korral võid need värvida eri värvi.