Ruutvõrrand.

XI. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused.

1) Leia iga alljärgneva võrrandi korral:  

 a) millega võrdub lahendite summa;

 b) millega võrdub lahendite korrutis;

 c) kas mõlemad lahendid on positiivsed või negatiivsed või on lahendid erimärgilised;

 d) kui lahendid on erimärgilised, siis kumma lahendi absoluutväärtus on suurem.