5. Jooni alla koondlaused.

     1. Villem Ridala ammutas oma luule põhiained Muhu- ja Saaremaa loodusest.

2. See maailm koosneb kadakatest, kiviaedadest, merelahtedest, luidetest ja

merelindudest. 3. Ridala maalib luuletustes kannatliku täpsusega üksikuid detaile,

mis omandavad sageli sümboli tähenduse. 4. Esmapilgul kiretutes loodusekujutustes

kangastub ka teine plaan. 5. Maailm on täis tundeid, meeleolusid ja aistinguid.

6. Suurt tähelepanu osutas Ridala oma luuletuste keelele ja vormile. 7. Detaili- ja

mõttenüansside väljendamiseks pöördus ta sageli arhailiste sõnade poole või lõi

ise uusi. 8. Ridala luuletustes esines tundmatuid sõnu kohati sel määral, et ta pidi

varustama oma luuleraamatuid sõnastikuga. 9. Ka vormis on ta täpne, luues

eeskujulikke sonette või võttes appi luulegraafika. 10. Johannes Semper on

iseloomustanud Ridala luulele iseloomulikku külge: "Ei ühtki hämarat, udust

kontuuri. Kõik on nii selge, läbipaistev, kindel. Salmid on marmortükid,

kõik ühte moodi lihvitud." 11. Ridala lüroeepikaski on kesksel kohal meri ja

Saaremaa. 12. Kuid siin kirjeldab ta sõjasõite, naisterööve, taplusi ja kauget

paganlusaega. 13. Ridalas kui lugulaulude autoris märkame keelemeest,

kes on süvenenud soome ja eesti rahvaluulesse, selle vormi ja sõnavarasse.

                                                                                 (M. Hennoste järgi)

6. Sõnasta laused ümber lihtsamaks, selgemaks ja loetavamaks.

1. Töö on raske ja lõpetada. 
...................................................................................
2. Täna ja vara hommikul pidime minema kooli.
...................................................................................
3. Hiina majanduses tehakse eksperimente provintside ja linnade lõikes.
...................................................................................
4. Laual olid kannud piimaga ja mahlaga.
...................................................................................
5. Sügiseõhtud ja talveõhtud tekitavad nukrust.
...................................................................................