LIITLAUSE

1. Jooni alla öeldised. Kirjuta sulgudesse, kas on tegemist lihtlausega (L) või liitlausega (LL).

1. Täpselt kolmekümne aasta eest ilmus "Noor-Eesti" esimeses albumis lühike

luuletus "Talvine õhtu", mis tähistas kõige ilmekamalt uue ainelaadi, vaatlemisviisi

ja sõnastuse sissetungi eesti lüürikasse. (             )

2. Ridala oli tollal kahekümneaastane - nõnda siis nooremaid oma luuletajaist

kaaspõlvlaste keskel. (             )

3. Kuid ometi oli tema see, kes andis esimesena küpse näite sest vastsest luulest,

mis pidi varsti maad pärima. (             )

4. Enno uudne mõte ja tunne valgus ta vabavärsis vormituna laiali. (            )

5. Suits harrastas alles kõrgelennulist pateetikat, milles intiimsem elamus veel

küllalt mõjule ei pääsenud. (             )

6. Selle vastu viitas Ridala "Talvises õhtus" otse programmilise sõnanappusega,

plastiliselt ja sugestiivselt uut kunstitunnetuslikku suunda. (            )

     Mööda lõpmata teed
                              lähevad reed

                                   kuu kahvatul kumal,
                                                             eha punal -

                                                                           kaugele.

7. Need read ei paku meie ajale ei oma sisu ega vormiga küll enam palju

üllatavat. (             )

8. Teistsugune oli aga nende mõju kolmekümne aasta eest, meie tookordse

üldsõnalise, isikliku ilmeta, koha ja hetke tajuta värsi taustal. (            )

9. Neis nähti uut luuleteed ja uut sammujat sel teel. (             )

10. Need tähendasid tervet revolutsiooni poeetilisel rindel. (            )

                                                                                (F. Tuglase järgi, 1935)

* Mille järdi saab eristada liitlauset lihtlausest?
.................................................................................