PÕIMLAUSE

1. Tõmba põimlausetele joon alla.

     1. "Noor-Eesti" algatatud kultuuriliikumine ja esteetiline pööre oli Esimese

maailmasõja eelse eesti kirjanduselu kõige uudsem ning ühtlasi ka silmatorkavam

avaldus. 2. Ent see polnud siiski ainumäärav kirjanduse üldpildis, mis oli

varasemaga võrreldes muutunud mitmeplaaniliseks ja eritahuliseks. 3. "Noor-Eesti"

oma uute, kõrgendatud kunstinõuetega kutsus välja vastureageeringuid nii paremalt

kui pahemalt poolt: äge poleemika kestis aastaid. 4. Mõnel puhul toetas

konservatiivne ringkond siiski nooreestlaste kriitikat realistide vastu ja jagas

mõistagi nende eitavat suhtumist tööliskirjandusse. 5. Proletaarsed autorid

omakorda tunnustasid kriitilisi realiste, eeskätt Vildet ja Peterson-Särgavat.

6. Kriitiline realism polnud oma võimalusi kaugeltki veel ammendanud, vaid

täienes uute annetega ja näitas arengu ning mitmekesistumise eeldusi. 7. Ka Eduard

Vilde, kuigi ta "Noor-Eesti" teatavate uuenduslike äärmuste vastu astus, sai samal

ajal noorte poolt rõhutatud kunstilisuse nõuetest olulisi mõjutusi. 8. Alati oli noorte

püüdlustesse heatahtlikult suhtunud ja nendele organisatsiooniliseltki lähedal

seisnud August Kitzberg, kelle parimas teoses "Libahunt" ilmnesid samuti uued

kunstitaotlused. 9. Tihe oli nooremate kirjanike kontakt Karl Eduard Söödiga ja

Juhan Liiviga. 10. Võib öelda, et kirjanduse kollektiivne kogemus oli suuresti

rikastunud ja juba Esimese maailmasõja eel algasid uue sünteesi otsingud.

                                                                                                (E. Nirgi järgi)

1. Põimlause nagu rindlausegi on ..........................................
2. Kui rindlause koosneb samaväärsetest osalausetest, siis põimalause
................................................................................
Näitelaused: Mari luges raamatut, Marju läks õue. ................. lause
Kui Mari luges raamatut, läks Marju õue. ...................... lause