5. Kasutades teatmeteost asenda lüngad arvsõnadega.

     1. Marie Under võttis ................................. osa "Siuru", seejärel
"Tarapita" rühmituse tegevusest. 2. .............................. abiellus Under
luuletaja Adsoniga ning toimis vabakutselise kirjanikuna Tallinnas ja Nõmmel.
3. ............................... siirdus Under Rootsi, elas ....................
Stockholmis, kus töötas ........................... aastani Drottningholmi
teatrimuuseumis. 4. Luuletaja suri ................................ aastaselt.
5. Underi ............................ luuletused ilmusid kunstnik Laikmaa
algatusel ......................, debüütkogu "Sonetid " .........................
6. Varasemas loomisjärgus ( .................................. ) võitis Under
tunnustuse indiviidikeskseid elamusi väljendava loodus- ja armastuslüürikaga.
7. Aastail ............................. ilmunud ..................... luulekogu
esindavad viljakat loomingulist kõrgperioodi, mis tõi Underile üldrahvaliku
tunnustuse.
                                                                                               
                                                                                   (K. Muru järgi)

6. Määra käändsõnad (nimisõna - n, omadussõna - o, arvsõna - ar,
asesõna - as).

     Leidmata troosti elu halluses, unistas Kerill-Kerkerill suurest ja kaugest lennust

tundmatuile maadele. Kui tormist kistud laast tõuseb ta õhku, üle metsade, järvede,

väljade! Ühes luikedega rändab ta lõunasse. Jäävad maha need madalad kuurid,

porised künkad, sissesõidetud maanteed. Jääb maha kanade rumal kari, ning see

uus põlv, mille püüetest ta ei oska ega tahagi lugu pidada. Kui valge pilv tiirleb

ta õhus, tiibade kandes teda ikka kaugemale, ikka kõrgemale. Ta arvas tundvat

noid kaugeid maid, kus kasvasid kuldsed terad, sirgus lõhnav rohi, paistis igavene

valgus. Tollest olid põlvest põlve laulnud ta isad ja isade isad, laulusse sulgedes

kõik oma igatsused, püüded ja ahastused. Sääl polnud tigedaid inimlapsi, koeri

murdjaid tuhkruid. Sääl olid madalad veed, kollased nisuväljad ning pimestav

valgus ei kustunud iialgi.

                                                                                      (A. Gailiti järgi)