PÖÖRAMINE

1. Joon alla tegusõna pöördelised vormid.

     1. Peatselt pärast tsarismi kukutamist hakati otsima võimalusi eesti

kirjanikkonna ühtekoondamiseks. 2. Agaramaid initsiaatoreid oli Friedebert Tuglas.

3. 1917. a. suvel loodud kirjanike ühingusse "Siuru" oli algselt kavatsetud kaasa

tõmmata suuremat osa loominguliselt teovõimelisi kirjanikke. 4. Ometi kujunes

sellest tegelikult kitsam boheemlik sõpruskond, kuhu peale Tuglase kuulusid

üksnes kirjanduslikud uustulnukad Marie Under, Henrik Visnapuu, Johannes

Semper, August Gailit ja Artur Adson, kellega hiljem liitusid veel August Alle ja

Johannes Barbarus. 5. Enesele tähelepanu tõmbamiseks ja positsiooni

võitmiseks kirjanduselus harrastas "Siuru" rühmitus kärarikast enesereklaami

ja bravuurset poleemikat, mis eeskätt oli suunatud nn. heakodanliku kirjanduse

ning elulaadi vastu. 6. Oma eesmärgi "Siuru" ka saavutas: rühmituse liikmete

raamatuile, esinemisõhtuile ja kirjanduslikele turneedele sai osaks harukordne

menu, eriti noorema põlvkonna hulgas. 7. Hetkeelamuste lüürika ja

ennastpillava meeltejoovastuse poetiseerimine oli uudne ja äratas mõneti

sensatsioonilist huvi. 8. Kuid autoreile endile, kuivõrd tegemist oli tõeliselt

suureandeliste ja arenevate loovisiksustega, dikteeris aeg siiski peatselt teisi

mõttesuundi ja sundis otsima senisest erinevaid luuleintonatsioone. 9. 1920. a.

tekkinud "Tarapita" rühmitus, millesse kuulusid Johannes Semper, Johannes

Barbarus, Gustav Suits, Friedebert Tuglas, Marie Under, August Alle, Jaan

Kärner, Artur Adson, Alber Kivikas ja Aleksander Tassa, ei olnud enam boheemlik

sõpruskond "Siuru" laadis ega piirdunud üksnes kirjandusalaste arutluste ja

seisukohavõttudega. 10. Kõne all oli nüüd kirjanike suhtumine kogu ühiskondlikku

situatsiooni ja riiklikku kultuuripoliitikasse.

                                                                                   (E. Nirgi järgi)