KUIDAS SAADA KRIITIKUKS?

Vigadest õpib inimene kõige paremini!
 
 

Arvustuses tuleb tähelepanu pöörata kõigele, mis
kirjandit kirjutades on oluline.

Arutlevat kirjandit arvustuses tuleb vaadelda:

1. KIRJANDI SISU

 • Kirjandi vastavus teemale (kas on püstitatud õiged probleemid).
 • Arutluse loogilisus ja piisavus (kas probleemid on lahendatud).

2. KIRJANDI ÜLESEHITUS

 • Sissejuhatus, teema arendus, lõpetus (kas kõik on olemas ja parajas mahus).
 • Sidusus (kas lõigud on omavahel loogiliselt seostatud).
 • Liigendatus (kas iga lõik sisaldab ühte mõtet, kas lõik on terviklik [probleem lahendatud], kas lõik algab taandrealt).

3. STILISTIKA

4. LAUSESTUS

 • Lauseehitus (kas on kasutatud erinavaid lauseliike, lauselühendeid)
 • Ühildumine (grammatiline ja sisuline).
 • Ühemõttelisus (kas laused on sisu poolest ühemõttelised).

5. SÕNAVARA

 • Sõnavalik (kas kasutatakse sünonüüme, jne)
 • Ei tohi olla liigseid sõnakordusi (tähelepanu asesõnadele see, ta, tegusõnale olema; tüvekordustele).
 • Võõrsõnad (võõrsõnu ei tohi kasutada liiga palju ega vales tähenduses).

6. ORTOGRAAFIA

 • Õigekirjavead
 • Kirjavahemärgivead

7. TÖÖ VORMISTUS

 • Hinnang töö välimusele.

   

8. ÜLDHINNANG