SÕNARAAMATU ÜLESANDED

1. Missugusest teatmeteosest on leiatud järgmine informatsioon?


1. lüdi 45 bot. (pähkli, tõru) tupp, kaun;
~ma 94 seemneid välja poetama (kauntest, käbidest vm.); ~mine, -se 24
..........................
..........................

2. õigekeelsus ehk  o r t o l o o g i a, kirjakeele tarvitamine kujul, mis on küllalt lähedane käesoleva aja ja lähema tuleviku keeleideaalile. Kirjakeele ideaalkuju püüavad tabada ja teatavaks teha 
õ i g e k e e l s u s a l l i k a t e  (-grammatikate ja -sõnaraamatute) normingud. Eesti õigekeelsussõnaraamatu tüüp tekkis a-il 1918-25.
Praegu on kasutusel ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi "Õigekeelsussõnaraamat" (1976. a. trükk ja uustrükid). Teistel rahvastel täidavad õigekeelsussõnaraamatu aset enamasti õigekirjutus-
ja seletussõnastikud.
..........................
..........................

3. intiimne (pr. intime < ld. intimus sisim, sügavaim),
väga lähedane, usalduslik; mugav-rahulik; puhtisiklik,
eraeluline, (võõraste eest) varjatud
..........................
..........................
4. lave, -da - paljusõnaline, sõnaohter, laialivalguv;
lavedalt; lavedus, -e
..........................
..........................
5. lipitsema schmeicheln intr. (D), schön/tun* intr.
(mit D), schwänzeln intr. (vor D), umschméicheln tr.
..........................
..........................

6. tei/ge [teike] s. märkamine, avastus (discovery); see ootamatu teige otse jahmatas mind (this unexpected discovery took me completely by surprise);
~kama; ~kus [-e] s. avastus, märkamine (discovery)
..........................
..........................
7. deepen [´di:pn] v. t. & i. süvendama, sügavamaks tegema; süvenema, sügavamaks muutuma ..........................
..........................
8. rindo ´sõnakuulmatu laps´ Se ..........................
..........................

     "Eesti-saksa sõnaraamat", ENEKE, "Inglise-eesti sõnaraamat", "Uudis- ja unarsõnu", "Valik vähelevinud sõnu", "Võõrsõnade leksikon", "Väike murdesõnastik", "Õigekeelsussõnaraamat"