9. klass 5. teema

LAUSEÕPETUS, SÕNALIIGID, LAUSESTUS

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman
Kirjanduse lisamaterjal: Tiiu Kruus

Teemad Teemalehed
1. Üte. Otsekõne 1. leht 2. leht 3. leht
2. Kaudkõne. Lisand. Lisandi kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht
3. Sõnaliigid. Käändsõna 1. leht 2. leht 3. leht
4. Pöördsõnad. Muutumatud sõnad 1. leht 2. leht 3. leht
5. Käänamine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Omadussõna, arvsõna ja asesõna käänamine 1. leht 2. leht 3. leht
7. Omadussõna võrdlemine 1. leht 2. leht 3. leht
8. Pööramine: aeg, arv, pööre 1. leht 2. leht 3. leht
9. Pööramine: kõneviis, tegumood, kõneliik 1. leht 2. leht .
10. Sõnade tuletamine. Verbiliited 1. leht 2. leht .
11. Nimisõnaliited. Omadussõnaliited. Määrsõnaliited 1. leht 2. leht 3. leht
12. Lausestus 1. leht 2. leht .

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel