SULGHÄÄLIK

Kirjuta lünka b, d, g, p, t või k.

Esial....u o....siti üles pal....ama....sja. Ülelii....sed sõand te....itasid tüli.

Õ....ilased an....sid kau....seid vas....useid. Sõ....urid kan....sid relvi.

Kõik tun....sid vana vun....simeest. Ül....se ei ma....sagi sellest

rää....ida. Nart....sudest ja kal....su....est teha....se kallist pa....erit.

Kee....sime ja kü....setasime kogu päeva. Puusep.... lõi hõl....sasti naelad

seina. Kasti.... ku....usid maha pran....ata....es. Kon....sud mur....usid u....se

küljest.

Kirjuta lünka b, d, g, p, t, või k. Sulgudesse märgi sõna algvorm.

Lei....sin (..........................) dollari ja pei....sin (..........................) taskusse.

Või....sin (..........................) loteriiga kilo võid ja või....sin

(..........................) seda leivale. Meeskoor laulis hoo....salt

(..........................). Võ....sime (..........................) ujumispü....sid

(..........................) kaasa. Me sõu....sime (..........................) kiiresti ja

jõu....sime (..........................) õigeks ajaks. Möödunud suve vee....sime

(..........................) maal. Kär....sed (..........................) segasid meie rahu.

Ühekor....se (..........................) teo järgi ei saa o....sustada

(..........................). Kul....se (..........................) koidu ajal võ....sin

(..........................) reisi ette. Peeter piilus var....si (..........................) u....se

(..........................) vahelt. Juba loi....sid (..........................) võidutuled.

E....simine (..........................) on inimlik. Lau....sepp (..........................)

hööveldas pa....su (..........................) lauda.