SULGHÄÄLIK

Kirjuta lünka b, p või pp.

Õ.....ilased hü.....asid kaugushü.....et. Selle nööriju.....iga ei so.....i li.....u

siduda. Naa.....er lõ.....etas la.....idaga kaevamise. Olen li.....ulaulu lõ.....u

unustanud. Ri.....utasin jõulu.....uu otsa pi.....arkooke. Mõnel inimesel on

pikad nä.....ud. Nä.....amine on vargus. Kär.....sed ki.....usid lä.....i akna

tu.....a. Li.....likad lehvitasid tiibu. Õ.....ilased rivistusid kahekau.....a.

Õ.....etöö koolis lõ.....eb varsti. Ärge loo.....ige pa.....erit põrandale! Võtsin

ka.....ist ma.....i ja panin jälle ka.....i tagasi. Muri ki.....u..... alati mu kuu.....e

re.....ima. Mulle meeldivad trii.....ulised tre.....iastmed. Le.....ige ära!

 

Kirjuta lünka d, t või tt.

Pe.....is püü.....is pi.....ulisi pe.....a. Mina ei pe.....a. Ei ole mõ.....e..... e.....e

joos.....a. Mehe..... la.....usi..... pui..... rii.....a. Isa usal.....as ohja..... minu

kä.....e. Ven..... võ.....is fo.....oaparaa.....i kaasa. Nee..... roosi..... on väga

ilusa...... Miks sa viiuli..... kaasa ei võ.....a? Viisin viiuli paran.....a.....a. Ei

saa kaasa võ.....a. Kalla rohkem ve..... pa.....a! Tä.....i kinkis mulle kul.....se

ke.....i. See võ.....e ei tulnud mul mõ.....esegi. Lähim linn on kümne.....e

kilomee.....ri.....e taga. See ju..... tun.....ub mulle tu.....avana. Kiri on ikka

veel kä.....e saama.....a.