Ametijuhend
AUTOJUHT

 

Ametikoha nimetus: Autojuht

Asend ettevõtte struktuuris: Osakonna juhataja alluvuses

Aruandekohustus: Osakonna juhataja

Alluvad:

Kes asendab:

Keda asendab:

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Autojuhiga sõlmib ja lõpetab töölepingu ettevõtte juht.

1.2. Autojuht allub osakonna juhatajale.

1.3. Autojuht juhindub oma tegevuses:

Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest, omaniku või ettevõtte juhi käskkirjadest, ettevõtte juhi, osakonna juhataja või neid asendava isiku korraldustest ja juhenditest;

kehtivatest liikluseeskirjadest ja transpordinormidest;

ettevõtte töösisekorraeeskirjadest ja autojuhi töökaitsejuhendist;

käesolevast ametijuhendist.

 

2. PÕHIÜLESANDED

Autojuhi põhiülesanneteks on:

2.1. Teostab osakonna juhataja poolt antud tellimustöid.

2.2. Teha veoauto jooksvat ja kapitaalremonti ning hooldust.

2.3. Osutada veoteenuseid väljapoole ettevõtet ettevõtte juhi või osakonna juhataja korraldusel.

2.4. Hoida ennast kursis veoauto remondiks ning teenustöödeks vajaminevate materjalide ja tööriistade omadustega ning kasutada õigeid töövõtteid.

 

3. KOHUSTUSED

3.1. Muude ettenägematute ülesannete täitmine vastavalt vajadusele.

3.2. Täita kõiki ettevõtte juhi, osakonna juhataja või teda asendava töötaja seaduslikke korraldusi.

3.3. Ettenägematute takistuste korral pöörduda ettevõtte juhi poole ilmnenud takistuste kõrvaldamiseks.

3.4. Täita tule– ja elektriohutuse eeskirju ja juhendeid. Suitsetada ainult selleks määratud kohas.

3.5. Mitte tarvitada tööajal alkoholi.

 

4. ÕIGUSED

Autojuhil on õigus:

4.1. Teha ettevõtte juhile ja osakonna juhatajale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks.

4.2. Nõuda isikukaitsevahendite, tööriietuse ja tööriistade olemasolu.

4.3. Saada vajadusel täienduskoolitust.

4.4. Keelduda tööst, milleks ta ei ole välja õpetatud.

 

5. VASTUTUS

5.1. Autojuht vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmata jätmise eest seaduse või haldusaktiga sätestatud korras.

5.2. Veoauto hea tehnilise seisukorra ning tehnilise ülevaatuse teostamise eest.

5.3. Tellimustööde operatiivse täitmise ning kvaliteedi eest.

5.4. Veoauto ning abimaterjalide säästliku ja otstarbekohase kasutamise eest.

5.5. Ohutustehnika, töökaitse ja tuleohutuse ning sanitaareeskirjadest kinnipidamise eest.

5.6. Oma töökoha puhtuse ja heakorra eest.

5.7. Autojuhi materiaalne vastutus on sätestatud materiaalse vastutuse lepinguga.