I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

54. Palun kirjuta, kui vaja, juurde tähti i, j või jj. Lauseid võid teha enne ka oma vihikusse.

A 1.Need as___ad tuli vii___a müü___a kätte. 2. Ärge unustage vii___a
vai___asid a___a taha pa___u alla. 3. Kö___ed vii___akse kiiresti valgesse
ma___a. 4. Vapper käi___a jõudis käi___a kümneid kilomeetreid. 5. Kir___a
vii___a tahtis teadet müü___ale vii___a. 6. Sii___a tulidki vaprate käi___ate mai___ad tuttavad. 7. Huvitav melood___a kostis vastasma___a a___ast. 8. Postil___on lõi la___a se___na naelu. 9. Ma___as ne___u tormas ma___a.
10. Hooletu ukerda___a kukkus ra___u eel külma o___a. 11. Komööd___a
a___as vaata___ad naerma. 12. Tuli___aid ja oli___aid oli pal___u. 13.
Maama___a polnud mini___a arvates va___a linlikku mugavust. 14.
Head nal___a kuuldes tuli mu___e suule. 15. Interv___uu oligi müü___ast.
16. Ma___as pesi___a sõi anger___at. 17. Va___ade pani___ad tagusid
hoogsalt rai___utud va___asid maasse. 18. Kö___ed toodi la___ade palkide
vahelt. 19. Preem___aks küpsetati sa___ad sa___ad. 20. Ho___a kingituse vii___atele pö___alt.

Miks on osa sõnu märgistatud?

B 21. Kahekordsesse ma___a ma___utati ma___orid ja reamehed. 22.
Käi___ad jõudsid vaevalt süü___a. 23. Me___e ra___oonis toimus
keem___a olümp___aad. 24. Gruus___asse korraldati ekspedits___oon.
25. Ta tormas atel___eesse la___ade hõlmade lehvides. 26. Nei___ud
mnekesi ei tahtnud süü___a ega pul___ongit juua. 27. Komis___onile
meeldis moodsa staad___oni pro___ekt. 28. Ma___ad lapsed kukkusid
o___a. 29. Hajameelne õppi___a uuris lo___ult entsüklopeedi___at.
30. Töökas komis___on kuulas gümnaas___umis raad___ot. 31.
Välejalgsele käi___ale maksti preem___at. 32. Postil___on tunneb vahvat poksi___at. 33. Tulime a___ast ja läksime ma___a. 34. Sa___ad õpilased
kogunesid pärast konsultats___ooni staad___onile. 35. Ho___a va___a
otsast kinni. 36. Erakordsele ekskurs___oonile oli palju tuli___aid. 37.
Poksi___a tõttas ma___a. 38. A___as vedeles mater___ali enam kui küll.
39. Niisama vahti___aid sii___a va___a pole. 40. Tegi___al juhtub nii mõndagi.

Miks on osa sõnu märgistatud?

V A R I A N T, V A R I A N D I , V A R I A N T I Pole mingit janti, kõik
on tõsi.