PRAKTILISE TÖÖ JUHEND LOODUSÕPETUSEST/KEEMIAST

Koostas Pille Sõrmus

Teema: Millise reaktsiooniga pesuvahend valida rasvapleki eemaldamiseks?

Kellele mõeldud? 2002. a õppekava järgi on võimalik juhendit kohandada II kooliastmele teema “Ainete segunemine ja lahustumine” juurde, III kooliastmes 7. kl teemade “Ained” ja “Ainete muundumine” juurde, 9. kl ja IV kooliastmes teema “Orgaaniline keemia” juurde.

Eesmärgid ja hindamine. Eesmärkidest lähtub hindamine. Eesmärgid on püstitatud peamiselt õpetajale, hinnata saab õpetaja enda õpetamisvõtete tõhusust, õpilaste oskusi jm. Tabelis esitatud eesmärgid lähtuvad õppekavast/ainekavast. Ma ei pea oluliseks neid siin üles lugeda, sellepärast rõhutan eesmärke, mis on praktilise tööga otseselt seotud ja antud juhul tähtsaimad.

Praktilise töö eesmärgid Hindamine
Kontrollida, kas õpilane suudab oma teadmisi praktikas rakendada. Õigesti kindlaks tehtud ained, nende segamine jmt.
Kontrollida õpilase praktilise töö tegemise oskuste ja vilumuste taset. Oskuste ja vilumuste taset näitab töö korrektne läbiviimine, töö käigu põhjalik koostamine, töö ajal ei avasta, et midagi on puudu, töökoha korrastamine, tulemuste vormistamine, ohutusnõuete täitmine jne.
Arendada õpilaste iseseisva töö oskusi. Kui palju õpilased kasutasid teiste abi praktilise töö läbiviimisel.
Õpilane oskab vastata küsimustele rakendades praktilises töös saadud teadmisi ja sidudes neid eelnevate teadmistega. Küsimustele vastamise põhjalikkus, loogilisus, esitatud vastuse põhjendamine.
Huvi äratamine praktilise keemia vastu. Huvi äratamise osas saab õpetaja ennast kontrollida, kui jälgib, kui innukalt õpilased kaasa töötavad, kui palju tekib lisaküsimusi.

 

Enne praktilist tööd planeerib õpetaja olulised praktilise töö võtted, üldised tööalased oskused ja vilumused, mida kavatseb kontrollida. Kui klass on suur, võib õpetaja valida vaid osad õpilased, keda põhjalikumalt kontrollib. Õpetaja koostab tabeli, kuhu kannab kontrollitavate õpilaste nimed, töövõtted ja soorituse +/- kujul, erineva punktide arvu märkimisega või hindeliselt. Tabel võiks välja näha järgmine:

Oskused, vilumused, töövõtted Õpilane A Õpilane B Õpilane C Õpilane D Õpilane E Punktid kokku Hinne
Probleemi püstitamine              
Oletuse väljapakkumine              
Oletuse kontrollimine              
Muutujate määramine              
Muutumatute määramine              
Katse plaan              
Katsevahendid              
Ohutusnõuded              
Katsetulemused              
Üldistus              
Kokkuvõte              
Küsimustele vastamine              

Iga praktilise töö käigu juurde märksõna lisamine annab 1 p.

Märksõna pikemalt lahti kirjutamine annab kuni 2 p.

Oma valiku põhjendamine annab kuni 4 p. Põhjendamise juures hinnata loogilisust, aluseks võetud teese ja tulemust.

Küsimuse vastus annab kuni 4 p.

Küsimused esitada vastavalt vanuseastmele. Näited küsimustest:

Lähtuvalt eelnevatest teadmistest ja praktilisest tööst saadud teadmistest palun vasta järgmistele küsimustele.

  1. Võrdle katsetulemusi kaaslaste katsete tulemustega. Kas on erinevusi? Millised? Millest need erinevused võivad tuleneda? Milles seisneb tulemuste võrdlemise tähtsus?
  2. Millised pesuvahendid on rasvapleki eemaldamiseks sobivad? Miks?
  3. Kuidas pesid puhtaks katsevahendid? Miks?
  4. Millised järgmistest ioonidest võiksid kuuluda pesuvahendi koostisesse? Miks? Na+, OH-, H+, PO43-, SO42-, K+, Fe2+, Fe3+.
  5. Missugused reaktsioonid mikrokiti silindrites toimusid? Kirjuta reaktsioonivõrrandid!
  6. Mis on ühist pesuvahenditel? Milles see avaldub?

Vastavalt sellele saab koguneb õpilasele teatud punktide arv ja nende summa annab hinde. Maksimaalne punktide arv saab olla 44.

Hindamisel lähtun vabariigis kehtivast õpilaste hindamiskorrast, kus

90%…..100% “5”

70%……89% “4”

50%……69% “3”

25%……49% “2”

0%……..24% “1”

Kui tulemused on esitatud, juhib õpetaja iga kontrollitud õpilase tähelepanu tema puudustele praktilise töö tegemisel. See võiks olla individuaalne vestlus.