V KLASS
5. Eestimaa ajaloo radadelt

Matemaatika

TIPPNURGAD
TIPPNURGAD
TIPPNURGAD
RISTUVAD SIRGED
PARALLEELSED SIRGED
RISTKÜLIKU JA RUUDU ÜMBERMÕÕT
RISTKÜLIKU JA RUUDU ÜMBERMÕÕT
RISTKÜLIKU JA RUUDU PINDALA

TEISENDA

ÜLESANDEID LÕIKUVATE JA PARALLEELSETE SIRGETEGA
KÕRVUNURGAD
TIPPNURGAD
KORDAMISÜLESANDEID GEOMEETRIAST
RISTKÜLIK, RISTKÜLIKU ÜMBERMÕÕT. VALEMI MÕISTE
RUUT. RUUDU ÜMBERMÕÕT, SELLE ARVUTAMINE
RISTKÜLIKU PINDALA
RUUDU PINDALA, ARVU RUUT
PINDALAÜHIKUD JA NENDEVAHELISED SEOSED
KORDAMISÜLESANDED: RISTKÜLIKU JA RUUDU PINDALA, PINDALAÜHIKUD
KORDAMISÜLESANDEID GEOMEETRIAST

KÜMNENDMURRU LUGEMINE, KIRJUTAMINE, MÕÕTÜHIKUD KÜMNENDMURRUNA
KÜMNENDMURRU KUJUTAMINE ARVKIIREL
KÜMNENDMURRU KUJUTAMINE ARVKIIREL
KÜMNENDMURDUDE VÕRDLEMINE
KÜMNENDMURDUDE VÕRDLEMINE
KÜMNENDMURRU LIITMINE PEAST JA KIRJALIKULT
KÜMNENDMURRU LAHUTAMINE
KÜMNENDMURRU LIITMINE JA LAHUTAMINE
KÜMNENDMURRU LIITMINE JA LAHUTAMINE
KORDAMISÜLESANDED KÜMNENDMURDUDEST
KÜMNENDMURRU KORRUTAMISE REEGEL
KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE JÄRGUÜHIKUGA. MÕÕTÜHIKUTE TEISENDAMINE
KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE. TEHTERIDA
KÜMNENDMURRU LIITMINE; LAHUTAMINE; KORRUTAMINE
KORDAMINE
KÜMNENDMURRU JAGAMINE NATURAALARVUGA
KÜMNENDMURRU JAGAMINE JÄRGUÜHIKUGA
KÜMNENDMURRU JAGAMISE REEGEL

NUPULA 2
NÄPUNÄITEID
VASTUSED

TÖÖLEHT

TÖÖLEHT


TEKSTÜLESANDED

TEKSTÜLESANDED

MURDARVUD
MURDARVUD
MÕÕTÜHIKUTE KÜMNENDSÜSTEEM
KÜMNENDMURDUDE LIITMINE
KÜMNENDMURDUDE LIITMINE
KÜMNENDMURRU LIITMINE JA LAHUTAMINE
KORDAMISÜLESANDEID KÜMNENDMURDUDEST
KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE
KÜMNENDMURRU JAGAMINE
ÜLESANDEID KÜMNENDMURRU JAGAMISELE
ÜLESANDEID KÕIGI KÜMNENDMURRU TEHETEGA

ARITMEETILINE KESKMINE
ÜLESANDEID KÜMNENDMURDUDEGA
PROTSENDI MÕISTE
TEKSTÜLESANDEID