V KLASS
6. Raamat

Matemaatika

ARVUTA JA VÕRDLE
NUPUTA!VÕRDLE!

NUPULA 3
NÄPUNÄITED
VASTUSED

NUPULA 4
NÄPUNÄITED
VASTUSED

PROTSENDI LEIDMINE ARVUST. TEKSTÜLESANDED
PLAAN JA PLAANIMÕÕT. KAARDIMÕÕT. ERINEVAD KAARDID JA PLAANID
PEAST ARVUTAMINE KÜMNENDMURDUDEGA
ÜLESANDEID KÕIGI  KÜMNENDMURRUTEHETEGA. TEKSTÜLESANDED
ÜLESANDEID KÕIGI  KÜMNENDMURRUTEHETEGA. TEKSTÜLESANDED
PEAST ARVUTAMINE KÜMNENDMURDUDEGA
KIRJALIK LIITMINE, LAHUTAMINE, KORRUTAMINE JA JAGAMINE
ÜLESANDEID KÜMNENDMURDUDEGA. AVALDISE VÄÄRTUSE LEIDMINE
TEKSTÜLESANDED KÜMNENDMURDUDEGA.
ARITMEETILISED TEHTED TASKUARVUTIL

KÜMNENDMURRUD

TEKSTÜLESANDED