V KLASS
8. Hakkame kodu looma

Matemaatika

ARVUTA!
PROTSENTÜLESANDED

TEISENDA! VÕRDLE!

NUPULA
NÄPUNÄITED
VASTUSED

PUNKT, SIRGLÕIK, KIIR, SIRGE, TASAND
PROTSENDI LEIDMINE ARVUST. TEKSTÜLESANDED
LÕIGU PIKKUS. ARVKIIR
NURKADE LIIGID, MÕÕTMINE, JOONESTAMINE
KÕRVUNURGAD JA TIPPNURGAD. RISTUVAD JA PARALLEELSED SIRGED
RISTKÜLIKU JA RUUDU PINDALA JA ÜMBERMÕÕT

KÜMNENDMURRU LUGEMINE, KIRJUTAMINE, JÄRJESTAMINE, VÕRDLEMINE
TEKSTÜLESANDED PROTSENDI ARVUTAMISE KOHTA
RISKÜLIKU JA RUUDU PINDALA JA ÜMBERMÕÕT
KÜMNENDMURRU ÜMARDAMINE, LIITMINE JA LAHUTAMINE PEAST
KÜMNENDMURRU ÜMARDAMINE, LIITMINE JA LAHUTAMINE PEAST
KÜMNENDMURRU LIITMINE JA LAHUTAMINE KIRJALIKULT. TEKSTÜLESANDED
KÜMNENDMURDUDE KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE JA JAGAMINE. TEKSTÜLESANDED

KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE JA JAGAMINE. TEKSTÜLESANDED

TEKSTÜLESANDED

MATEMAATIKA RAUDVARA  Ly Ambos

LAHENDA

ENESEKONTROLLIKS  Kaspar Kask