Märgalad

     Märgaladeks kutsutakse soid, rabasid ja veekogusid: nii looduslikke kui ka tehislikke, alatisi või ajutisi, seisu- või vooluveega, mageda, riim- või soolase veega (kaasa arvatud mereveed, mille sügavus mõõna ajal ei ületa 6 meetrit.)
     Märgalad on sellised alad, kus valdab märg pinnas, kus põhjavee tase on lähedal või kõrgemal mineraalpinnasest.
     Märgaladeks on sood ja rabad, lodud, märjad niidud ja jõgede uhtniidud, samuti veealuse taimestikuga madalad järved ja järvikud. Märgaladesse ei kuulu jõed, sügavamad järved ja veehoidlad ning nii lühiajaliselt veega kaetud alad, et seal ei saa kasvada sootaimestik.
     Eristatakse 8 kategooriat märgalasid:
1) rannikuveed
2) madalad rannikulaguunid
3) rannikusood
4) sisemaa madalad soolased, riim- ja leelisveed
5) sisemaa madalad magedad seisuveed
6) sisemaa madalad magedad vooluveed
7) sisemaa mineraalsood
8) rabad

      Märgalad on haprad ökosüsteemid, mis on inimmõju suhtes suure tundlikkusega ning mis satuvad ohtu maastiku muutmise tagajärjel. Mitme sajandi vältel on inimesed püüdnud märgaladest lahti saada, neid kuivendades ja põllumajanduses kasutusele võttes. Kuivendamisega on korvamatut kahju tekitatud märgalade ökosüsteemidele ja nende üksikutele liikidele.
     Märgalade kiire vähenemine Euroopas ja nende peaaegu täielik kadumine kultuurriikides on päevakorda tõstnud märgalade kaitse. Märgalasid tuleb käsitleda mitte ainult põllumajanduse reservmaadena, vaid nende mitmekülgse kasutamise seisukohalt.

     Märgalad on elupaigaks spetsiifilistele ökosüsteemidele, mida ei kohta mujal.
     Märgala ökosüsteemides on erilise tähtsusega järgmised organismide rühmad:
- veesisesed taimed,
- ujuvad ja ujulehtedega taimed,
- veepealsete lehtede ja vartega taimed,
- selgrootutest loomadest ussid, limused, koorikloomad, putukad ja nende vastsed,
- selgroogsetest loomadest kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.

     Märgalade ökoloogiline tähtsus seisneb järgmises:
- veehoid ja veevarustus
- toitainete ringlus
- ökosüsteemide elu
- vee isepuhastus

"Matsalu - rahvusvahelise tähtsusega märgala" 
Tln. "Valgus" 1985  koost. prof.dr. E.Kumari