VI KLASS

6. Uue elu sünd

Matemaatika

ARVUTA!
ARVUTA!

NUPULA 1
NÄPUNÄITEID 1
VASTUSED 1
NUPULA 2
NÄPUNÄITEID 2
VASTUSED 2
NUPULA 3
NÄPUNÄITEID 3
VASTUSED 3

ARVU LEIDMINE PROTSENDI JÄRGI
ARVU LEIDMINE TEMA PROTSENDIGA OSA JÄRGI. PEAST JA KIRJALIK ARVUTAMINE
TEKSTÜLESANDED. ARVU LEIDMINE TEMA PROTSENDIGA VÄLJENDATUD OSA JÄRGI
HARILIKKE JA KÜMNENDMURDE SISALDAVAD VÕRRANDID NING TEKSTÜLESANDEID
KAHE ARVU JAGATISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES
ÜLESANDEID KÕIGI TEHETEGA
MITMESUGUSEID PROTSENTÜLESANDEID
MITMESUGUSEID ÜLESANDEID
MURDARVAVALDISED
TEKSTÜLESANDEID
MUUTUJAT SISALDAVA AVALDISE VÄÄRTUSE ARVUTAMINE
PROTSENTARVUTUS

SUURUSE MUUTMINE PROTSENTIDES

MITU PROTSENTI MOODUSTAB ÜKS TEISEST
MITU PROTSENTI MOODUSTAB ÜKS ARV TEISEST. TEKSTÜLESADED
PROTSENTÜLESANDED