VI KLASS

7. Rooma impeerium
Lugemine

KORDAMISKÜSIMUSED TASEMETÖÖKS  VANAAEG koost. Martin Saar
vt. ka Tasemetöö A ja B
Vana-Rooma arhitektuur

Rooma kunst uusmiksike
Ristiusk Roomas  uusmiksike
RISTIUSK ROOMAS  Piret Seepa
Tunnikava- tööleht(arvutiga tegemiseks).
doc koost. Signe Lensment
KONTROLLTÖÖD  Karin Siig

A. V. Misulin
VANAAEG
Tallinn 1947

I. ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD
1. Muistse Itaalia loodus ja rahvastik
2. Patriitsid ja plebeid. Servius Tullius
3. Patriitside ja plebeide võitlus
4. Itaalia vallutamine
5. Rooma sõjavägi. Itaalia Rooma valitsuse all
1. Rooma sõjavägi
2. Kindlustatud laager. Sõjamasinad

3. Ühismaa. Itaalia alistamine

6. Roomlaste usund
1. Polüteism
2. Religioossed kombed

3. Preestrid. Kreeka religiooni mõju
1. Gallide rünnakud
2. Latiinide sõda

3. Sõjad samniitidega
4. Pyrrhose sõjad ja Lõuna - Itaalia vallutamine
1. Rahvatribuunid
2. Võitlus konsulivõimu ja maa pärast
3. Plebeide võit

1. Patriitsid
2. Plebeid

3. Servius Tulliuse reform
4. Vabariigi teke

1. Muistse Itaalia loodus ja rahvastik
2. Rooma teke. Legend Rooma tekkest

II ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT
1. Esimene Puunia sõda
1. Kartaago
2. Sõja põhjused

3. Sitsiilia vallutamine ja laevastiku ehitamine

4. Roomlaste kaotus Aafrikas
5. Sõja lõpp

6. Palgasõdurite ja orjade ülestõus Kartaagos
7. Hispaania vallutamine Kartaagolaste poolt

8. Hannibal

2. Teine Puunia sõda
1. Sõja kuulutamine
2. Hannibali sõjaretk

3. Lahing Trasimeeni järve ääres

4. Fabius Maximus
5. Cannae lahing

6. Rooma raske seisund

7. Sürakuusa ja Capua vallutamine roomlaste poolt
8. Sõja lõpp

9. Hannibali kaotuse põhjused

3. Makedoonia ja Kreeka vallutamine. Kolmas Puunia sõda
1. Kolmas Puunia sõda
2. Kartaago ründamine ja ta purustamine
3. Rooma vallutuste tagajärjed III ja II saj. e. m. a.

III ORJAPIDAV ROOMA( III  - II SAJANDIL e.u.a.)
1. Orjatöö areng ja orjade seisund
1. Orjuse lätted. Orjaturud
2. Riigiorjad
3. Linna- ja maaorjad

4. Orjad- gladiaatorid

5. Orjade seisund
6. Vabastatud orjad

2. Rooma riigirentnike ja liigkasuvõtjate rikastumine
1. Provintside valitsemine
2. Maksurentnikud ja liigkasuvõtjad

3. Kaubandus. Ratsurid
4. Suurmaapidamine ja talupoegkonna vaesumine

3. Rooma elu-olu III ja II sajandil e.u.a.
1.Toreduse areng

2. Kreeka kultuuri mõju
3. Rooma kirjanduse teke. Komöödia
IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137-30 e.u.a.).
1. Esimene orjade ülestõus Sitsiilias. Aristonikose ülestõus Väike - Aasias
1. Orjus Sitsiilias
2. Ülestõusu algus

3. Orjade võit ja võimu organisatsioon
4. Ülestõusu summutamine

5. Aristonikos. Ülestõus Pergamonis
6. Ülestõusu lõpp

2. Vendade Gracchuste reformid. Tiberius Gracchus(133. a.u.a.)
1. Reformide põhjused
2. Gracchused.

3. Tiberius Gracchuse maareform
4. Võitlus maaseaduse vastu

5. Seaduse kinnitamine
6. Tiberius Gracchiuse hukk

3. Gaius Gracchus(a. 123-121 e.u.a.)
1. Gaius Gracchuse seadused
2. Võitlus gaius Gracchuse seaduse vastu

3. Ülestõus ja Gaius Gracchuse hukk

4. Marius ja sõjaline reform. Sõda kimbrite ja teutoonidega
1. Sõda Jugurthaga.  Gaius Marius. Sõja lõpp
2. Mariuse sõjalised reformid
4. Kimbrite ja teutoonide sissetung. Nende purustamine

5. Teine orjade ülestõus Sitsiilias (a. 104-100e.u.a)
1. Ülestõusu algus
2. Ülestõusu laienemine

3. Ülestõusu summutamine
4. Orjade ülestõus Ateenas ja Bosporoses

6. Itaalikute ülestõus. Sulla diktatuur
1. Itaalikute ülestõus.
2. Sõda Mithridatesega
3. Sulla diktatuur

7. Hispaania võitlus Roomaga. Viriatus ja Sertorius
1. Hispaania astub Rooma vastu
2. Viriatus

3. Sertorius
8. Spartacuse ülestõus
1. Spartakus
2. Spartacuse väljaastumine

3. Spartacuse retked
4. Lahkhelid Spartacuse laagris
9. Catilina vandenõu. Pompeius ja Caesar
1. Catilina
2. Pompeius ja Caesar
10. Esimene triumviraat. Caesari diktatuur
1. Esimene triumviraat
2. Caesar Gallias

3. Triumviraadi lagunemine
4.Caesar Egiptuses

5.Caesar - Rooma käskija.
6. Caesari hukkumine

11. Vabariigi langus
1. Octavianus. Teine triumviraat
2. Viimaste vabariiklaste hukk

3. Antonius Idas. Aktioni lahing
4. Vabariigi languse põhjused.

V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j. (Printsipiaat)
1. Octavianus Augustuse valitsemine

1. Augustuse printsipiaat
2. Pretoriaanlik kaardivägi
3. Rahajagamised ja lõbustused rahvale

4. Augustuse välispoliitika

2. Roomna elu-olu ja kultuur vabariigi lõpul ja I sajandil u.a.j.
1. Rikkuse kasv ja toreduse arenemine
2. Rooma ühiskonna kõlbeline langus

2. Kõnekunst. Maecenase ring
4. Vergilius. Horatius

6. Ovidius. Titus Livius
8. Plinius Vanem. Filosoofia

10. Ehituskunst
3. Rooma impeerium I sajandil u.a.j.
1. Tiberius
2. Sõjalise diktatuuri kõvendamine

3. Nero
4. Rooma põlemine
5. Nero julmused
6. Nero hukk

4. Impeeriumi seisund. Ülestõusud provintsides
1. Vespasianuse reformid
2. Ülestõus Juudamaal

3. Traianus
4. Välispoliitika

5. Hadrianus. Bürokraatliku süstemi areng
6. Juutide ülestõus

5. Rooma impeerium II ja III saj. vahetusel u. a. j. Võitlus barbaritega
1. Markus Aurelius.  Barbarite sissetung
VI. ORJADE REVOLUTSIOON.
BARBARITE VALLUTUSED JA IMPEERIUMI HUKK
1. Revolutsiooni saabumine
2. Diocletianus. Kristlus
3. Constantinus ja ta järglased. Impeeriumi lagunemine
4. Barbarite vallutused. Rooma impeeriumi langus
1. Hunnid ja läänegoodid.. Läänegootide ülestõus
2. Rooma vallutamine Alarichi poolt. Attila. Vandaalid Aafrikas
3. Romulus Augustuse kukutamine
4. Rooma huku põhjused
1. Milaano edikt. Constantinus
3. Kiriklikud väärõpetused. Agonistikute liikumine
4. Julianus

1. Ainuvalitsuse kõvenemine
2. Impeeriumi jagunemine nelja ossa. Sisereformid

3. Kristlus

4. Kiriku teke
5. Kiriku ja riigi kokkupõrge

6. Kristluse tunnustamine

1. Koloonid
2. Orjade ja käsitööliste ülestõus. Barbarite sissetung
3. Bagaudide ülestõus

J. Adamson
EESTI AJALUGU ühenduses üldajalooga
Tartu 1938 Tallinn

ROOMLASTE AJALOOST
1. Roomlased vanemal ajal
Maa ja rahvas
Rooma asutamine

Roomlaste usust

2. Vabariiklik kord. Patriitside ja plebeide võitlus.
Vabariiklik kord. Konsul. Senat
Seisused. Nende võitlus. Rahvatribuun
Patriitside ja plebeide võitlus
Küsimused

3. Roomlased saavad Itaalia peremeesteks
Roomlased vallutavad Itaalia
Rooma sõjavägi

4. Rooma maailmariigiks kujunemine
Puunia sõja põhjused
Teine Puunia sõda. Hannibal

Triumfikäik

5. Julius Caesar
Rooma olud. Suurmaapidamise levimine


Töötute kihi tekkimine
Erakonnad Roomas

Julius Caesar Gallias. Pompeijus
Julius Caesar riigijuhina
Caesari surm

6. Keiser Augustus
Keiser Augustus
Riigi piiride kaitsemine ja sõjavägi

Rooma linn
Vaimne elu. Koolid

Kodune elu
Lõbustused
Kõlblus
Küsimused

7. Ristiusk pääseb võidule
Kristluse õpetus
Krislaste tagakiusamised

Ristusk muutub lubatuks
8. Lääne- Rooma langemine
Germaanlased
Riigi sisemine seisukord
Rahvasterändamine. Lääne-Rooma riigi langemine
Küsimused

Edith Hamilton
ANTIIKMÜTOLOOGIA
Tallinn 1975.

JUMALAD (vt ka Kreeka jumalaid 6. klassi 5. tsükli lisamaterjalidest)
Rooma jumalad 1
Rooma jumalad 2