ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
PATRIITSID JA PLEBEID. SERVIUS TULLIUS.

Patriitsid.

Esialgu oli Roomas sugukondlik kord. Linna kogukond koosnes Rooma päriselanikest, kes nimetasid end patriitsideks. See nimetus tuli sellest, et perekonna eesotsas seisis isa - "pater", kelle võim oli väga tugev: Isa omas õigust müüa oma perekonnaliikmeid orjusse ja isegi neid surmata. Patriarhaalse korra jäänused püsisid Roomas väga kaua aega.

Algul puudus patriitsidel maa suhtes eraomand. Maa oli terve kogukonna ühisomand ja nimetati ühismaaks. Üksikutele perekondadele kuulusid ainult väiksesed õuemaad (juur- ja puuviljaaed).

Mitu patriarhaalset peret moodustasid sugukonna. 10 sugukonda moodustasid kuuria, 10 kuuriat triibuse. Triibuseid oli üldse ainult kolm. Patriarhaalsete sugukondade vanemad moodustasid senati ehk vanemate nõukogu, milles oli 300 inimest. Kõik täiskasvanud meesliikmed käisid kuuriate koosolekuil, milledel otsustati tähtsaimad küsimused: juhtide valimine, sõja kuulutamine, rahu sõlmimine. Rooma riigi tekkimine kogukondadest kandub väga ammusesse aega. Tekkinud riigi eesotsas seisis suguharu juht ehk kuningas. Ta juhtis sõjaväge, oli ülemkohtunikuks ja preestriks.