ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
PATRIITSID JA PLEBEID. SERVIUS TULLIUS.

Plebeid.

Rooma elanikkonda, kes ei kuulunud patriitside sugukondlikku kogukonda, nimetati plebeideks. Need olid Rooma kogukonna poolt alistatud suguharud.

Plebeid loeti vabadeks, kuid neil puudusid kodanikuõigused: nad ei võtnud osa rahvakoosolekust, ei teeninud sõjaväes, neid ei lastud patriitside usulistele talitustele, isegi nende abielud patriitsidega loeti mitteseaduslikeks. Plebeidel puudus samuti õigus kasutada ühismaad.

Õigusteta olukord koormas plebeisid üliväga, eriti neid, kes olid jõudnud rikastuda. Eriti raske oli plebeide kehvikkonna seisund, kes kannatas maapuuduse ja võlgade käes. Võlgnikku, kes ei suutnud oma võlgu tähtajaliselt tasuda, võis võlausaldaja arreteerida ja pidada oma kodus ahelais 60 päeva keskel. Kui võlg polnud tasutud ka peale seda, siis võis võlgnikku müüa võõrsile orjaks.

Kõrvuti plebeidega olid olemas nõndanimetatud kliendid. Need olid vabad isikud, kes olid langenud sõltuvusse mõnest suursugusest või rikkast roomlasest; viimast nimetati sel puhul patrooniks. Patroon andis oma kliendile maatüki, toetas klienti oma seisundiga, klient aga pidi selle eest osutama mitmesuguseid teeneid oma patroonile, vahel aga lihtsalt tema heaks töötama.

Kliendid sõltusid sel viisil üksikuist isikuist, plebeid aga riigist, mis ei andnud neile kaua aega õigusi.