MATEMAATIKA LISAMATERJAL
7. klass 1. teema

Hulk ja selle elemendid 1 leht 2 leht 3 leht
Hulk ja selle osahulk 1 leht 2 leht 3 leht
Arvtelg 1 leht
Vastandarvud 1 leht
Arvu absoluutväärtus 1 leht
Arvude järjestamine 1 leht 2 leht
Koordinaattasand 1 leht 2 leht 3 leht
Ühtlase liikumise graafik 1 leht 2 leht
Kahe negatiivse arvu liitmine 1 leht
Kahe erimärgilise arvu liitmine 1 leht

Tehted positiivsete ja negatiivsete arvudega 1leht(.xls)

REEGLID

GeneratedBy