EMAKEELE LISAMATERJAL
7. klass 6. teema

Katre Kutti

TEGUSÕNA KÄÄNDELISED VORMID: INFINITIIVID 1
TEGUSÕNA KÄÄNDELISED VORMID: INFINITIIVID 2
TEGUSÕNA KÄÄNDELISED VORMID. PATRITSIIBID 1
TEGUSÕNA KÄÄNDELISED VORMID: PARTITSIIBID 2
INFINITIIVIDE ORTOGRAAFIA
I JA J-I ÕIGEKIRI
TÜVEMUUTUSED VERBIDES 1
TÜVEMUUTUSED VERBIDES 2
VÄLDE JA ASTMEVAHELDUS PÖÖRDSÕNADES 1
VÄLDE JA ASTMEVAHELDUS PÖÖRDSÕNADES 2
VÕÕRPÖÖRDSÕNA 1
VÕÕRPÖÖRDSÕNA 2
VÕÕRPÖÖRDSÕNA 3

GeneratedBy