EMAKEELE LISAMATERJAL
7. klass 8. teema

Katre Kutti

MÄÄRSÕNA JA KAASSÕNA
SIDESÕNA
MUUTUMATUTE SÕNADE KORDAMINE

 

MÄÄRSÕNAD  koost. Kristiina Rattasepp

GeneratedBy