MATEMAATIKA LISAMATERJAL
8. klass 2. teema

Mis on hulkliige? 1 leht 2 leht 3 leht
Hulkliikmete liitmine ja lahutamine 1 leht 2 leht
Hulkliikmete korrutamine üksliikmega 1 leht 2 leht
Teguri toomine sulgudest välja 1 leht
Kahe üksliikme summa ja vahe korrutis 1 leht
Valemite kasutamine hulkliikme tegurdamisel 1 leht 2 leht
Kuupide summa ja kuupide vahe valemid 1 leht
Kaksliikme kuup 1 leht

GeneratedBy