LÜÜRIKA LIIGID JA ZANRID

1. Täida lüngad.

     Lüürika on tuletatud kreekakeelsest sõnast .......................... .
Algselt tähistas see ..................... saatel esitatud kunstluulet.
Lüürika zanrid on ........................., ..............................., .........................., ....................... . Luuletusel on kolm
peamist vormitunnust: 1) ........................, 2) ........................,
3) ................... . Luuletusi, milles puudub reeglipärane värss,
nimetatakse ............................ luuletusteks. Luule on üks
kirjanduse põhiliike, mida iseloomustab .......................... ja mis
väljendab autori ......................., .................................., ...................... .

2. Võrdle omavahel eepikat ja lüürikat nii sisu- kui vormitasandil.

Eepika/Lüürika

1. Ainestik: sündmused, olukorrad
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
2. Tegelased: väljamõeldud kangelased, karakterid
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
3. Autori suhtumine: kaudne, eemalseisja
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
4. Vorm: proosavorm
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
5. Zanrid: eepos, romaan, jutustus, novell, valm, lühijutt, anekdoot jt
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................