Lausekujund e figuur on kujundusvõte lause tasandil. Figuurid on paljutähenduslikud ja taotlevad mänguelementi. Tähtis osa on ka kontekstil. Nimetagem neist mõningaid:

ALLEGOORIA – mõistukõne, milles teksti mõtet tuleb aimata nn ridade vahelt.
Näiteks: Meie juhiks on Peata Kana.

IROONIA – jaatusega väljendatakse eitust, mille eesmärk on naeruvääristav.
Näiteks: Oled sina aga alles tubli!

RETOORILINE KÜSIMUS – emotsionaalne küsimus, millele vastatakse tavaliselt ise.
Näiteks: Kas olen hull? Ei, tõesti mitte.

RETOORILINE PÖÖRDUMINE – emotsionaalne pöördumine eemalviibija poole, kellelt vastust pole oodata.
Näiteks: Mis mulle jutustad koidikutuul?

ANTITEES – vastuseade
Näiteks: Sa kõige armsam mulle ja siiski vihkan sind.

PARADOKS – vasturääkivus nii sõnades kui mõtetes.
Näiteks: Elu on selleks liiga tõsine asi, et sellest tõsiselt rääkida.

4. Missuguseid lausekujundeid on kasutatud järgmistes luuletustes? Tõmba neile joon alla ja nimeta need.


Eesel ja kaamel
Joel Sang

On eesel teadlik kodanik,
Ei ole väikekodanlik.
Ta mõistab hästi röökida,
Ei lase ennast nöökida.
Kui miski eeslit erutab,
Siis eesel muudkui perutab
ja kohe pistab kisama,
et ohus on me isamaa.

On kaamel vaikne putukas,
ta pole kuigi jutukas.
Sest kaamel mõtleb sedasi:
peab elama ka edasi.
On kaamel üpris vagane,
Kuid oma tõest ei tagane.
Kui keegi teda tülitab,
siis kaamel lihtsalt sülitab.