EMAKEELE LISAMATERJAL
9. klass 1. teema

Emakeel: Kai Taba
Tekstiõpetus: Lea Sokman

ASTMEVAHELDUS
HÄÄLIKUTE PIKKUSE MÄRKIMINE KIRJAS
SULGHÄÄLIK SÕNA ALGUL
VÕÕRSÕNADE ÕIGEKIRI
KAASHÄÄLIKUÜHENDI ÕIGEKIRI
MOTO

GeneratedBy