MATEMAATIKA LISAMATERJAL
9. klass 1. teema

Arvutamine 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht 5 leht 6 leht 7 leht
Arvu ruut 1 leht
Arvu ruutjuur 1 leht 2 leht
Korrutise ruutjuur 1 leht
Ruutjuure teisendusi 1 leht 2 leht
Arvuta avaldise väärtus muutuja antud väärtusel 1 leht
Lahenda võrrandisüsteem 1 leht
Ruutvõrrandi abil lahenduvad ülesanded 1 leht

GeneratedBy