EMAKEELE LISAMATERJAL
9. klass 2. teema

Kai Taba

EESTI KEELE AJALOOST
EESTI MURDED
KIRJAKEEL. KÕNEKEEL
SUULISE JA KIRJALIKU ENESEVÄLJENDUSE ERIPÄRA

SOOME-UGRI RAHVAD EESTIS
- Kaisa Ilves

Üllar Kadailt Hargla Põhikoolist:
MURDEKAVA "SÄÄLT KLASSITAREST KÕLAP MULLE VIIL …"
MURDEKAVA
"KARÄTSE ELLO"
MURDEKAVA "KUIDAS REPORTER JUMBU VÕRUMAAST SAADET TEGI..."
MURDETEKSTE (keelejuht Helgi Aher):
Muistend "MOONAMÄGI"
Muistend "RUUNAMÄGI"
Muistend " PIKKMÄGI"
Muistend: "VILLAKU TALU"
Tekstid

"TORM"
"PEREMIIS JA MAALI"
"INTS JA MURI",
"ESISAIMISEPÄÄVÄ MÕTTED"

LUULETUSED Anu  Aherilt:
"OI ELUKÕIST"
"KEVÄJET UUTMAN"
"KURÕ MURÕ"