MATEMAATIKA LISAMATERJAL
9. klass 3. teema

Võrdelised lõigud 1 leht 2 leht
Kiirteteoreem 1 leht
Sarnased hulknurgad 1 leht
Sarnaste hulknurkade pindalad 1 leht
Pikkuste kaudne mõõtmine 1 leht
Kordamine 1 leht
Sarnaste hulknurkade pindalad 1 leht

GeneratedBy