MATEMAATIKA LISAMATERJAL
9. klass 7. teema

Kirjalik arvutamine 1 leht 2 leht
Algebralised samasusteisendused 1 leht 2 leht
Võrrandid ja võrrandisüsteemid 1 leht 2 leht
Geomeetria 1 leht 2 leht
Mitmesugust 1 leht
Harilikud ja kümnendmurrud 1 leht 2 leht 3 leht(vastused)
Protsendid 1 leht 2 leht(vastused)
Tööleht 1 ja 2 Malle Kutti

Koduseid kontrolltöid; valmistumine eksamiteks  Allar Veelmaa

GeneratedBy