ÕPETAJA TÖÖKAVA                                                                                                                                              Kinnitan:

Rakvere Linna Algkool

2005/06 I poolaasta

 

Õpetaja: Kadi Kruusmaa

Aine: loodusõpetus

Klass: 6. b klass

METS ( 9 tundi)

§                     Omab teadmisi loodusest kui osasüsteemide tervikust

§                     Oskab hinnata enda ja teiste keskkonda mõjutavat tegevust ja käitumist

§                     Mõistab elus ja eluta looduse seoseid

§                     Esitab ja põhjendab oma keskkonda puudutavaid seisukohti

§                     Teab Eesti levinumaid elukooslusi, neid esinevaid bioloogilisi liike ning nendevahelisi seoseid

§                     Eristab erinevaid elukeskkondi ja seostab neid organismide nõuetega

§                     Oskab ise materjali koguda, seda töödelda ja saadud andmete alusel lihtsamat referaati koostada

 

Aeg

Alateemad

Õppematerjal

Integratsioon ja läbivad teemad

Õppetegevus/Märkused

Hindamine

 

I

05.09-09.09

1. Mis on mets? Elutingimused metsas

Mets kui elukooslus

2. Eesti metsad

3. Metsarinded

Õ lk 52-65

 

EK

TK

KSA

T

Infotehnoloogia (IT)

 

Kodune töö: referaat ühest valitud metsatüübist (lõpptähtaeg kokkuleppel õpilastega)

Kuulamisül lugeda linti

Tööleht koostada

Õppimispäevik

 

 

 

Tunnikontroll

 

 

II

12.09-16.09

4. Kordav tund

5. Nõmme- ja palumännik

6. Laane- ja salumets

 

Õ lk 66-73

,,Jäta mulle viimane sõna”

Õppimispäevik

Tabel: Metsa eluring-männik

Herbaarium

EK

KU

KSA

IT

TA

 

Kordamiseks paaristöö: ühe metsarinde elutingimuste kirjeldus

Paaristöö

Tunnikontroll

 

 

III

19.09-23.09

7. Metsa loomastik

8. Metsade tähtsus ja kasutamine

9. Kordav tund

 

 

 

Õ lk 74-83

EK

KSA

TK

KU

IT

TA

 

Mõistekaart – metsade tähtsus ja kasutamine

Kordamiseks rühmatöö - metsatüüpi iseloomustav seinaleht

Mõistekaart

Rühmatöö


SOO (8 tundi)

Õpitulemused:

§                     Omab teadmisi loodusest kui osasüsteemide tervikust

§                     Oskab hinnata enda ja teiste keskkonda mõjutavat tegevust ja käitumist

§                     Mõistab elus ja eluta looduse seoseid

§                     Esitab ja põhjendab oma keskkonda puudutavaid seisukohti

§                     Teab Eesti levinumaid elukooslusi, neid esinevaid bioloogilisi liike ning nendevahelisi seoseid

§                     Eristab erinevaid elukeskkondi ja seostab neid organismide nõuetega

 

Aeg

Alateemad

Õppematerjal

Läbivad teemad

Märkused

Hindamine

 

IV

26.09-30.09

1. Mis on soo? Elutingimused soos

2. Kuidas sood tekivad?

3. Soode areng. Madalsoo ja raba

 

 

Õ lk 84-93

 

EK

T

KSA

Iseseisev töö õppematerjaliga

Segipaisatud laused (tee paberid!)

Kodus jutuke- ühe järve kinnikasvamise lugu

 

Tunnikontroll

Lühijutt

 

 

V

03.10-07.10

4. Rabataimed

5. Raba loomastik

6. Soode tähtsus ja kasutamine

 

 

Õ lk 94-105

Herbaarium!

 

EK

T

KSA

 

Tunnikontroll

 

VI

10.10-14.10

7. Kordav tund

8. Kontrolltöö nr 1

 

EK

MA

KU

KSA

TA

 

Kordamiseks rühmatöö- raba elustikku tutvustava õpperaja skeemi koostamine

 

Rühmatöö

Kontrolltöö nr 1


NIIT ( 8 tundi)

§                     Omab teadmisi loodusest kui osasüsteemide tervikust

§                     Oskab hinnata enda ja teiste keskkonda mõjutavat tegevust ja käitumist

§                     Mõistab elus ja eluta looduse seoseid

§                     Esitab ja põhjendab oma keskkonda puudutavaid seisukohti

§                     Teab Eesti levinumaid elukooslusi, neid esinevaid bioloogilisi liike ning nendevahelisi seoseid

§                     Eristab erinevaid elukeskkondi ja seostab neid organismide nõuetega

§                     Teab nimetada looduskaitse objekte ja kaitsealasid

§                     Oskab ise materjali koguda, seda töödelda ja saadud andmete alusel esitada Mõistekaart-niitude kaitse

 

Aeg

Alateemad

Õppematerjal

Läbivad teemad

Märkused

Hindamine

 

VI

10.10-14.10

1. Mis on niit? Elutingimused niidul

 

 

 

Õ lk 106-107

EK

KSA

Lindude elutingimuste võrdlus niidul ja metsas (tabelina)

 

Võrdlus

Õpimapp

 

 

VII

17.10-21.10

 

 

 

vaheaeg

2. Niitude taimestik on liigirikas

3. Looduslikud ja kultuurniidud. Niitude kasutamine

4. Looduslikke niite on mitmesuguseid

Õ lk 108-119

Herbaarium

 

EK

KSA

TK

ME

Kodus: looduskaitse all olevaid taimi tutvustav kuup

Rühmatöö: looduskaitsja reeglid niidu kasutajale

 

Tunnikontroll

Kuup

Rühmatöö

 

VIII

31.10-04.11

5. Niidu loomastik

6. Niitude kaitse

7. Eesti kaitsealad

 

 

 

Õ lk 120-125

 

EK

KSA

 

Mõistekaart-niitude kaitse

 

Toiduahel

 

IX

07.11-11.11

7. Kordav tund

8. Kontrolltöö nr 2

 

 

 

 

EK

 

Kordamiseks kontrolltööks ülesannete koostamine

Kontrolltöö nr 2

 


PINNAMOOD (6 tundi)

Õpitulemused:

§                     Teab Eesti põhilisemaid pinnavorme, nende tekkimist

§                     Teab Eesti loodusvarasid, nende paiknemist ja kasutamist

§                     Teab loodusvarade ja energia säästva kasutamise vajadusest

§                     Väärtustab säästvat tarbimisviisi

§                     Teab säästliku arengu põhiprintsiipe

 

Aeg

Alateemad

Õppematerjal

Läbivad teemad

Märkused

Hindamine

 

IX

07.11-11.11

1. Maakoor koosneb kivimitest

 

Õ lk 19-21

Kivimite kollektsioon

 

TK

KSA

EK

 

 

 

Mõistekaart - kivimid

Mõistekaart

 

X

14.11-18.11

1. Mandrijää kujundas pinnamoe

2. Pinnavormide kujutamine kaardil

3. Eesti suuremad pinnavormid

Õ lk 22-31

Tabel:

Geograafiline pindmik

Tasandikud

Absoluutne ja suhteline kõrgus

Ajalugu (AJ)

EK

MA

KU

KSA

TK

 

 

Segipaisatud laused-tee paberid!

TTS

 

Tunnikontroll (kuubi kasuta-misega)

Võrdlustabel

 

XI

21.11-25.11

1. Kordav tund

2. Kontrolltöö nr 3

Kontrolltööleht

TK

EK

 

 

 

 

Kordamiseks ristsõna koostamine

Kontrolltöö nr 3

 


ILM (7 tundi)

Õpitulemused:

§                     Omab teadmisi loodusest kui osasüsteemide tervikust

§                     Omab ülevaadet Eesti ilmastikust ja seda mõjutavatest teguritest

§                     Oskab teha lihtsamaid vaatlusi

 

Aeg

Alateemad

Õppematerjal

Läbivad teemad

Märkused

Hindamine

 

XI

21.11-25.11

 1. Ilm on õhkkonna seisund. Õhutemperatuur

 

 

 

Õ lk 32-37

Eesti kaart

Termomeetrid

Katseks vahendid

 

 

EK

MA

TK

KU

Meediaõpetus (ME)

Cinquain

Vastastikune küsimine (õpet-õpil)

Ilmajaama sisseseadmine

 

 

XII

28.11-02.12

2. Õhurõhk

3. Tuul.

4. Pilved ja õhuniiskus

 

 

Õ lk 38-47

Õppefilm: Õhurõhk

Baromeetrid

Katseks vahendid

Tabel: Õhu liikumine, pilved

 

EK

MA

TK

KU

Turvalisus (T)

ME

Õppimisjuhendid (is. töö)

Rühmatöö: Vastastikune õpetamine

Katse lk 47 ül 8, planeerimine, kirjeldus, järeldused õpimappi

 

 

 

Tunnikontroll

Katse

 

 

XIII

05.12-09.12

5. Sademed

6. Kordav tund: grupiviktoriin

7. Kontrolltöö nr 4

 

Õ lk 50-51

EK

MA

KU

ME

TA

 

Koostada küsimused ja ülesanded viktoriiniks

 

 

 

 

 

Kontrolltöö nr 4

Ilmajaama kokkuvõte

 


EESTI – MEIE KODUMAA  (5 tundi)

Õpitulemused:

§                     Omab ettekujutust Eesti haldusjaotusest

§                     Teab Eesti asukohta kaardil, suuremaid asulaid

§                     Oskab ise materjali koguda ja seda töödelda

 

Aeg

Alateemad

Õppematerjal

Läbivad teemad

Märkused

Hindamine

 

XIV

12.12-16.12

1. Kodukoht

2. Eesti

3. Eesti

 

Õ lk 5-13

Eesti füüs. ja adm. kaart

 

Matem. (MA)

Eesti k (EK)

Keskkond ja säästev areng (KSA)

Kodune töö: Eesti kohta andmete kogumine ja diagrammi koostamine

INSERT-tabel!

 

 

 

 

Tunnikontroll

Diagramm

Õpimapp

 

XV

19.12-23.12

1. Eesti maailmas

2. Kordav tund

Õ lk 14-17

Gloobused

Maailmakaart

 

Kunst (KU)

EK

Tööalane kärjäär (TK)

 

Kordamiseks Eestit tutvustava voldiku koostamine

 

 

 

 

 

Voldik

Tunnikontroll

*