2. KLASSI II POOLAASTA TÖÖPLAAN
  HOMMKU RING EMAKEEL MATEMAATIKA TEEMAÕPETUS KUNST, KÄSITÖÖ KEHALINE KASVATUS
TUNDE
nädal
1 5 4 6 1+2 2
MATER -
JALID
Keskkonna kasvatuse ideed, mapp 2.kl lugemik, töövihik “Avita” Miksike 2.kl tööraamat “Avita” Miksike Miksike Lumisem lumeaeg “Avita” Õppemänge algklassides “Ilo
TEEMA Et Tartu oleks hea minule ja mu sõbrale Talvised lood, tekstiloome

Tegusõna, omadussõna, silbitamine poolitamine

Liitmine ja lahutamine 100 piires üleminekuta Vaatame kööki Lumi kunstitunnis Mängud looduses

Kelgutamine

PÕHI -
MÕISTED
  Silbitamine, poolitamine,tähestik, kaashäälikud, täishäälikud, nende ühendid, liitsõna Tehtekomponentide nimetused, täiskümme,
sajaline, kümneline, üheline,võrra suurem,
väiksem,odavam, kallim
Tahke, vedel, gaas, aine olekud,
segu, lahus, pikkus, maht, mass
Värvide segunemine, Fantaasia (lume kujutamise erinevad võimalused) Loodushoid

Looduse tundma õppimine

Ooodatavad ÕPITULE- MUSED Teab ja oskab eristada täis- ja kaashäälik .Oskab omadussõna kasutada küsim..Teab, et poolitamisel alustab silpi 1kaash. Ja 1 täht ei jää üksikuks Teab tehtekomponentide nietusi.
Oskab kahekohalisi arve peast liita ja lahutada
100 piires üleminekuta

Teab mõisteid võrra kallim odavam

Praktiline tunnetus ainete omadustest ja olekutest. Oskus mõõta pikkust mahtu, massi Praktiline tunnetus lumest kui materjalist, tema omadustest ja võimalustest Arendada tähelepanu, kiirust, reageerimis- oskust, väljendusoskust
14-18.01   1.Tv3 tutvustus L6-7 st

2.Silbitamine Tv4 L8-9

3.Tähestik Tv5 L12-13

4.Kaashääl,üh. Tv6

5.Silbitamine Tv7 L16

1.Kordamine Tv 3

2.Liitmine 100p Tv4-6

3.Lahutamine 100p Tv7-9

4.Tunnikontroll17 nuputamine

1-2.Vaatame kööki

3.Ained köögis

4.Tahked, vedelad

5-6 Võileivatort

1.Tuisutamine

2.Lumemütsid

2.Korjamine

3.Trips traps trull +kelgutamine

21-12.01   1.1silbilised sõnad Tv8 L18-19

2.Liitsõna, lõik Tv9 L20-21

3.A-ken, mei-e ei saa poolitada Tv10 L22

4.Etteütlus 1 Kes, mis Tv11 L24-25

5.Tegusõnad Tv12-13 L26-27

1.Järgmine 10 täis Tv10-12

2.Täiskümnest lahutamine Tv13-15

3.Tunnikontroll18 Tv 16-17

4. Kordamine Tv 18

1-2. Gaasid Aine olekud

3.Uurime külma

Teeme jäätist

5.-6.Ehitame jäälossi

Lumi kommikarbis

Lumesadu

Lumememm ja lumetaat

4.Maakera enda ümber mustrid

5.Kõnelus lemmik puuga

28-01.02  

1.Tegusõna Tv14-15 L28-29

2.Tegusõna Tv16 Jutust.

3.Omadussõna Tv 17 L30-33

4.Mitmus-d TV18 L34

5. Täishääliku pikkus Tv19 L36-37

1.Sada TV 19

2. Rahaarvutused Tv 20-21

3. Kontrolltöö 7 nuputamine

4.Kahekohaliste arvude liitmine Tv22-23

1-2. Soojus, küpsetamine

3.Segame

4. Teeme salatikastet

5-6. Keedame kivi raua suppi

7. Tähtis tegelane

8.Kookos-helbememm

9.Lumepalli sula

6. Minu suhe loodusesse

7.Toitumisahel

04-08.02   1.Vastandtähendus Tv20 L38-40

2.Raamatute pealkirja õigekiri Tv 21 L43-44

3.Tv 22 L45

4.Etteütlus2 Tv23 L46

5.Täishäälikuühend Tv 24 L49

1.Kahekoh. Arvude liitmine Tv 24
tunnikontroll 19

2.Lahutamine TV25-27

3.Kordamine Tv28-29

4 Tunnikontroll 20 nuputamine

1.-2. Kuidas lahusest soola kätte saada

Aineid saab mõõta

3.Mõõdame pikkust pikkusühikud

4.Mõõdame mahtu mahuühikud

5-6. Mass ja ühikud

Kontrolltöö

10.Lumemaal

11.Labakinna ja sõrmkinnas

12.Öine kindlus

11.Kepi pikkus

12.Puu elu

 

 

 

 

 

 

TEEMA   Vanaajalood, loomalood, lõbusadlood. Suluta kaashäälik Peast 100 piires üleminekuta arvutamine

(2 kohaline ja 1 kohaline)

Meie meeled - uks maailma Sama eelnevaga Sama eelnevaga
PÕHI -
MÕISTED
  Kaashääliku 3 pikkust Kohanimed, loomanimed, I ja j õigekiri, jutustav- hüüd- ja küsilause Kahekohaline, ühekohaline arv, täiskümme,
üleminekuga arvutamine,võrra kergem raskem,
cm,dm.m
Meeled, nägemine, kuulmine, maitsm, haistmine,kompim.

Valgus, vari, vikerkaar, heli, kaja

Sama Sama
Oodatavad ÕPITULE-MUSED   Oskab suluta kaash. Pikkust määrata ja vastavaid tähti õieti kasutada.Leiab tekstist kaashäälikuühendid ja täishääliku ühendid

Kasutab Suurt algustähte loomanimed. pealkirjades

Oskab peast liita ja lahutada 1 ja 2 kohaliste
arvudega üleminekuga ühest 10 teise.
Tunneb pikkusmõõteja tähistusi cm, dm,m,
Oskab mõõta joonlauagja joonestadetteantud
mõõdu järgi
Oskab nimetada meeli, nende
kasutamist. Omab ettekujutust
vastavatest meeleorganitest,
teab kuidas neid kaitsta ja hoida
Sama Sama
11-15.02   1.Jutukese koostamine Tv 25 L50-51

2.Täishäälikuühend Tv26 L52-53

3.Suluta kaashääliku pikkus Tv27 L54-55

4.Kirja kirjutamin.Tv 28

5.Kaashääliku pikkus Tv29 L56-57

 

1.Arvutused kg Tv30-31

2.Lahutamine täiskümnest

Tv32-34

3.Lahutamin,liitmine

Tv35-36

4.Tv37-38tunnikontroll 21

1.-2 Me võime maailma tajuda

3.Missugune tunduks maailm meelteta Jutuke

4. Mida on vaja värvide nägemiseks

5. Mis on valgus uurime valgust

13. Puu pildid

14. Helbe mustrid

15. Lumeõunad

13.Loodust avastamas

14.Ümbruse uurimine

18-22.02   1.Aadress Tv30 L58-59

2.Kohanimede õigekiri Tv 31 L60-61

3.Loomanimede õigekiri Tv32 L63

4. Omadussõna Tv33 L

5.Tegusõnade õigekiri Tv34 L70 Etteütlus 3

1.Kordamine Tv39-40

2.Kontrolltöö 8 nuputamine

3.Liitmine üleminekuga Tv41-43

4. Mäng Tv 44-45

1-2 Peeglid, teeme perskoobi

3.Varjud

4.Valgusel on värvid vikerkaar,
värviratas

5-6 Meie silmad Erinevad silmad

16. Paberpitsiline lumememm

17.Lillelatern

18. .Lumeõunad

15.Pimesiku-mäng Leia õige puu

18. Salajane jalutuskäik

25-01.03   1.Liitsõnade poolitamin. Tv34 L71

2.Kaash.Tv35 72-.73

3.Kaash. Tv36 L74-75

4.-sse kasut. Tv38-39 L82-83

5.I ja J õigekiri Tv40-41 L84-85 Etteütlus 4

1.Arvutused kroonidega Tv46-48

2.Tunnikontroll 22 nuputamine

3.Pikkusühikud cm, dm,m

Tv49-51

4.Mõõtmisülesanded Tv 52-53 tunnikontroll 23

1. Kuidas hoida silmi

3. Millest tekivad helid

4. Kuidas tekib heli meie sees

5.-6. Muudame maailma helisevaks

19.Talveime

20.Lumepalli pott 21.Jäljed lumel

21.Praegune aastaaeg ja selle värvid

22.Tähelepanu ja liikumismäng

04-08.03   1.I, J õigek. TV42-43

2.Etteütlus 5 L86-87

3.Jutustavlause Tv44 L88-89

4.Hüüd- ja küsilause Tv45 L90-91

5.Lause lõpumärgid Tv46 L92-93

1.2-koh. Arvust 1-koh.
Lahutamine üleminekuga Tv54-55

2.Arvutused kroonidega Tv56-57

3.Lahutamine Tv 58-60

4.Kordamine Tv61-63

1.-2. Kaja

3. Kuidas me kuuleme

4.Kompimiselundid

5.-6. Haistmismeel

22.lumepallid toas

23. Talvised salakirjad

24. Vahtrahelves

24.Põder

25.Karumäng

11-15.03   1Etteütlus 6 L 94-95

2.Koma kasutamine Tv 47 L96-97

3.Etteütlus 7 Kordamine

1.Kontrolltöö 9

2. 2-koh liitmine Tv64-65

3. 2-koh lahutam. Tv66-67

4.Tunnikontroll 26-27

Tv68-69

1.-2. Maitsmismeel

3. Kordamine

4. Jutuke

5.-6. Kontrolltöö

25. Pliiatsinupu-memmed 26.Loodust avastamas IV

28.Kodutu jänes

TEEMA   Kevadised lood. Koma kasutamine Kell, Arvud tuhandeni Ajakirjaniku leib Voolimine ja värvusõpetus Mämgud looduses pallim.
PÕHI -
MÕISTED
  Koma loetelus, koma et,sest,aga,vaid,kuid,siis ees.Loetelu, h sõna algul Täis-, pool-, veerand-, kolmveerandtund,
tund minut, sekund, skaala, termomeeter,
tuhandeline
Infotehnoloogia ja meedia õpetus.

Uudis, juhtkiri, kolumn,reportaaþ

Põhivärvid, hele ja tume, toonid,külmad soojad toonid Orienteerumine

Käitumine looduses

Oodatavad ÕPITULE-MUSED   Oskab kasutada koma loetelus ja õpitud sidesõnade ees.Mõistab kirjalikku tööjuhist ja töötab selle järgi Tunneb kella, oskab lugeda õpitud skaalasid,
Teab arvukoostist, teab raskusmõõte g, kg
Praktiline ajalehe väljaandmine,
oskab teha koostööd
Oskab värve segada. Praktiline töö saviga Oskab looduses käituda, teeb koostööd, harjutab kaotamist
25-28.03   1.Koma kasutamine Tv48-49 L98

2.Kevade märgid L100

3. Tv50-51

4.Ettütlus 8 L102

1.Jutuke Tv70-71 Tunnikontroll 28

2.Kell Tv72-74

3.Tekstül kell Tv75-77

4.Tund minut sek. Tv78-79
Tunnikontroll 29

1-2. Kust tulevad uudised
Ajaleht koolitunnis

3.Hakkame kirjanikeks

4.Trükisõna ajakirja sünd, osad

1.Valge kasutamine heledks muutmisel

2.Loomade voolimine

II kl 70

31.Lendab, lendab

32. Koduloomad, metsloomad, linnud

01-05.04   1.I,ii j õigekiri Tv52

2. Koma loetelus Tv53

3.J õigekiri Tv54

4.Loetelu Tv55

5.Etteütlus 9

1.Kontrolltöö 10 nuput.

2.Termomeeter mõõtmine Tv80-81

3.Arvud1000 Tv82-84

4.Arvude järjest, Tv85-87

1.-2. Ajakirja sisu

3. Kujundamine

4. Ajakirjaniku leib

5.-6.ristsõnad, mõista

Toimetuse külastus?

1.Musta kasut värvide tume damaks muut 2.Inim voolim

III kl 51

34.Vesi, õhk, maa

35. Mängime liitsõna mängu

08-12.04   1.L 103 luuletus

2.L104 jut

3.H Tv56 L105

4.H sõna algul Tv57 L106

5.L107 luuletused

1.Täiskümnete ja sadade liitm, lahut. Tv88-90

2.Tunnikontroll 30-31 nup.

3.Kilogr. gramm Tv91-93

4.Tv94-95 Tunnikontroll32

1.-2. Tometused

3.Artiklid

4.Toimetuste moodustamine

5.-6. Projekt

1Meeleolupiltheledad. tumed toonid

2.ornamendi voolimine

III kl 52

37.Kust sa tuled, kuhu lähed

19.Mis ei kuulu loodusesse

15-19.04   1Mõistatamise mäng L 108-109

2.L 110-111 jut

3.S Tv58-59 loetelu

4. L114-115 jut

5. P k,p,t sõna algul Tv60

1.Kontrolltöö 11 nuputam

2.Korrutamine Tv96-97

3. Korrutamine liitmistehte abil Tv98-99

4.Tv100-102 Tekstülesanded

1.-6. Ajalehe valmimine 1.Värvide segamine põhivärvidest (roh. Lilla, oranþ)

2.Dekoratiiv-ese kingitus

20. Metsa värvid

24. põder

TEEMA   Lood emade ja vanaemadega Sulghäälik Korrutamine ja jagamine 2-5 ga Linnulennul üle Eestimaa Tekstiilitööd ja erinevad tehnik. kunstis Sama eelnevaga
PÕHI-
MÕISTED
  Sulghäälikute pikkus, k,p,t s ja h kõrval, Tegusõna Korda, korrutusmärk, võrdsed liidetavad,
jagamine, jagamismärk, korda rohkem,
vähem, korrutustabel
Paigalinnud, rändlinnud, ilmakaared, saared, lahed, madalikud kõrgust,leppemärgid
mõõtkava, lehtpuud,okaspuud, mets, niit, soo
Templitrükk, paljundustehn hõõrumine ehk frotaaþ, kollaaþ,heegeldamine, palistus Sama
Oodatavad õpitulemused   Oskab jaotada teksti osadeks, oskab leida osadest olulist, oskab anda lõigule pealkirja. Oskab leida tegusõna teab seda terminit. Teab, et korrutamine ja jagamine on
pöördtehted, oskab seda kasutada.
Oskab kasutada korrutamist, kui võrdsete
liidetavate liitmist
Teab õpitud kooslustest 3-5 liiki
taimi, loomi, oskab nimetada
põhiilmakaari, madalikke, kõrgust.
Tunneb huvi erinevate tehnikate vastu. Oskab nööpi õmmelda Sama
22-26.04   1.L116-117

2.Lühend Tv61 L118

3.K k,p,t Tv62 L120

4.Etteütlus10 L122

5.k,p,t,s,h Tv63 L124

1.Korrutamine 2-ga Tv103-105

2. kor 3-ga Tv106-108

3.Tunnikontroll 33 Tv109

4.kor 4-ga Tv110-112

1-2. paiga- ja rändlinnud

3. linnulennul

4. Ilmakaared

5-6.Saared ja lahed

1.Kevadpilt kasut. õpitut

2.Ahelpistetes heegeldamine

I kl 70

21. Praegune aastaaeg ja selle värvid

25. Karumäng

29-03.05   1.Ellen Niit L126-127

2.Ellen Niidu raam tutv

3.D teated emale Tv64 L128

4.-d mitm. tunnus Tv65

1.Korrut 5-ga Tv113-115

2.Tunnikontroll 34 nuput.

3.Jagamine Tv116-118

1-2Madalikud, kõrg

4.Leppemärgid

5-6. Linnad ja jõed

Tunnikontroll

1.Kunstinäit külastus

2.Heegeld liimit pilt I kl 72

14. Ümbruse uurimine

15. .Pimesikumäng Leia õige puu

06.10.05   1.B –b teeb Tv66 L132

2.Sulgh. pikkus Tv67 L134 luuletus

3.G –ga –sse Tv68 L135

4.Sulgh. pikkus Tv69

5. Etteütlus 11 136-141

1.Jagam. Korrut. Tv119-121

2.Tunnikontroll 35 Tv122

3.Korrutustabel Tv124-126

4. Kontrolltöö 12 nuputam

1-2 Mõõtkava

3. Metsad

4. Okaspuud

5-6. Männiku taimed,
tunnikontroll

1.Templitrükk

Kunst 1-3.kl

“Koolibri”

Lk 40

2. Niit ja nõel

I kl 68 II kl76

13. Loodust avastamas III

2. Korjamine

13.-17.05   1.M m, mmTv70 L142

2.Tv71 kordamine

3.L146-147 jut kava

4.L l,ll Tv72-73 L148

5. Etteütlus 12 Jaan Rannap kirjanik

1.Tutv. kirjaliku liitm. Lahut. Tv127-128

2.LiitmineTv 129-130

3.Lahutamine Tv 131-132

4.Lahutamise kontroll Tv133-134

1-2. Kuusiku taimed

3. Taimed segametsas

4. Taimekalender

5-6. Niidud ja niidutaimed

1.Paljundust.

Kunst 41

2. Nööbi õmblemine

II kl 78

16.Õppekäik metsarajal

20. Metsa värvid

20 -24.05   1.Tv74 kord. L152

2.Tv75 L154

3.Kordamine kontr. Tv 102-103

4.Tv104-105

5.Tv kontroltöö Tv76

1.Kordamine Tv135-136

2.Geomeetr. kujundid Tv137-138

3.Korrut, jag. Tv 139-140

4. Sadade liitm lahutamine Tv141-142

1-2. Soo, tunnikontroll

3.Eesti linnud

4. Eesti taimed

5-6. Loodusmärgid tabel

  1. Frotaaþ

Kunst 42

2.Tekstiili pilt

I kl 66 II kl 80 III kl 96

29. Rebane

3.Trips traps trull

21.Praegune aastaaeg ja selle värvid

27-31.05   Tasemetööd Tasemetööd Kontrolltöö 3. Kollaaþd 4. Maakera