Parandusõpe 2.klassile

                                                                                                              Kambja Põhikool 2008/09

                                                                                                              Kinnitan..........................

Õpetaja: Meeri Talv

Nädalas tunde: 2

Kasutatavad õpikud: Laanvee, E. (2004) "Harjutused ja mängud lapse arengut toetava tegevusena".

                                 E.Hiiepuu, L.Tungal “Eesti keele õpik 2.klassile” Avita

                                 Juturaamatud. Õppemängud. Miksikese portaalis olevad e-lehed.

                                 S.Piht "Matemaatika tööraamat 2.klassile" Avita 

Aeg

Problemaatiliste oskuste arendamine

Kinnistatavad reeglid/mõisted

Psüühiliste funktsioonide arendamine

Sotsiaalsete oskuste arendamine

Nädalatundide liigitus

12.-16.sept

Lugemistekst “Sinised lehed”

Lugemistekst “Tamm ja puravik”

Liitmine ja lahutamine 20 piires

Lause koosneb sõnadest. Jutt koosneb lausetest.

Lause algab suure tähega. Lause lõppu kirjutame punkti, küsimärgi või hüüumärgi.

Rütmi tajumine (kõnes, kirjas)

Tunni reeglite kokkuleppimine, meeldetuletamine.

Emak.

Töö tekstiga

Muu arendus

19.-23..sept

Mille põhjal liigitada elusaks ja elutuks?

Täishäälikud ja kaashäälikud”

Lugemistekst “Tõrelev sõbrake”

Arvutamisoskus 100 piires (liitmine ja lahutamine)

Elusolend vastab küsimusele kes?, eluta olend vastab küsimusele mis?

Häälikuid kuuleme ja hääldame Tähti loeme ja kirjutame.

Rühmitamine

Kaaslasega arvestamine

Emak.

Töö tekstiga

Muu arendus

26.-30.sept

Lugemistekst ”Sügis kooliaias”

Jutukese koostamine etteantud lausetest

Mitmetehtelised avaldised.

Jutustamine etteantud teemal.

Olulise eristamine ebaolulisest.

Tegevuste järjestamine.

Mitmetehtelise ülesande osadeks jaotamine.

Järjestamine

Terviku jagamine eraldiseisvateks osadeks.

Oma tegevuse kavastamine.

Ühine töö ja vaev rõõmustab tegijaid.

Emak.

Töö tekstiga

Muu arendus

3.-7.okt

Lugemistekst “Teekond algab”

“Rändlinnud”

Ärakirja harjutamine

Kujundite liigitus, nelinurkade liigitus.

Kui sõna vastab küsimusele MIDA TEEB?  Kirjutame sõna lõppu -B

Kui sõna vastab küsimusele MIDA TEEVAD?, kirjutame sõna lõppu -VAD

Põhjuse ja tagajärje seoste mõistmine.

Järgnevus

Rühmitamine ühe, kahe tunnuse põhjal.

Korrastatud ümbrus loob korda mõtetes.

Tugevam õpetab ja aitab nõrgemat.

Emak.

Töö tekstiga

Muu arendus

10.-14.okt

Häälikupikkuse märkimine ühe ja kahe tähega.

Lugemistekst “Mõru kook”

Vastandsõnad.

Tekstülesannete lahendamine.

Täishäälikuühendis kirjutame kõik täishäälikud ühe tähega.

Empaatia kasvatus

Tegevuse kavastamine.

Aus käitumine loob hea meeleolu kõigile sinu ümber

Emak.

Töö tekstiga

Muu arendus

17.-21.okt

Suluta kaashääliku pikkus

Lugemistekst “Õunte jagamine”

Vali lausele sobiv lõpp.

Arvutamisoskus 100 piires üleminekuta.

Sõnade rühmitamine suluta kaashääliku pikkuse põhjal

Rühmitamine

Õiglus.

Emak.

Töö tekstiga

Muu arendus

varuülesanded

Lugemistekst

“Kaval kass”

Mängud tähelepanu arendamiseks.

Järjestamine.

Põhjuse ja tagajärje seoste mõistmine.

Tähelepanu ja keskendumine

Petmine või kavalus.

Oma otsuste hindamine.

Töö tekstiga

Muu arendus